Bbz - Oudere zelfstandige

Het besluit Bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) heeft ondersteuningsmogelijkheden voor ondernemers met een eigen bedrijf of mensen met een bijstands- of werkloosheidsuitkering die een eigen bedrijf beginnen. In deze folder vindt u meer informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden voor de oudere zelfstandige. De leeftijd waarop u een uitkering kunt aanvragen als oudere zelfstandige met een niet-levensvatbaar bedrijf, wijzigt per 1 januari 2020 van 55 jaar naar 60 jaar. De afbouw van de Bbz-ouderenregeling heeft geen gevolgen voor personen die nu al gebruik maken van deze regeling.

De oudere ondernemer met een marginaal inkomen

Middelgrote en kleinere bedrijven zijn belangrijk voor onze economie en voor de werkgelegenheid. De overheid reikt de helpende hand wanneer ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf (mkb) onverhoopt in problemen raken. De overheid stimuleert het zelfstandig ondernemerschap met een aantal maatregelen. Sommige maatregelen zijn economisch gericht. Dat zijn de financiële en fiscale tegemoetkomingen. Andere hebben een sociaal karakter. Zij zorgen dat mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Onderdeel van deze laatste categorie maatregelen is de hulpverlening aan zelfstandigen op grond van het (Bbz).

Een groot aantal zelfstandigen kan in de kosten van het bestaan voorzien. Vaak lukt dat goed, andere keren lukt dat minder of slechts gedeeltelijk, bijvoorbeeld door hun leeftijd. Als u een bedrijf hebt dat in feite niet meer levensvatbaar is, maar waarmee u toch wilt doorgaan, dan komt het Bbz in beeld. Wanneer u een oudere ondernemer bent die gebruik wilt maken van deze regeling, dan verdienen de volgende punten uw aandacht.

Vorm van hulpverlening

Er zijn verschillende mogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken. U kunt incidenteel een beroep doen op een bedrijfskapitaal tot een bedrag van maximaal € 10.271,- (peildatum 1 januari 2021) per bedrijf of beroep als schenking of renteloze lening met een looptijd van maximaal 10 jaar.

U kunt ook aanspraak maken op een renteloze lening voor levensonderhoud als aanvulling op het eigen (gezins)inkomen. Bij de uitkering wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling, woonkosten en mogelijke premie arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een uitkering loopt door tot u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Indien uw vermogen boven € 138.381,- (peildatum 1 januari 2021) ligt, is dat van invloed op de vorm van bijstand.

Nationaliteit en leeftijd

Om op grond van het Bbz te worden geholpen, moet u de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit te zijn van een geldige verblijfsvergunning. U bent geboren voor 1 januari 1960 en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

Inkomen

Uw (gezins)inkomen ligt beneden bijstandsniveau of dreigt dat te raken. Mogelijk moet u noodzakelijke investeringen doen of schulden afbetalen. Wellicht voorziet u problemen om de periode tot het 65e jaar te overbruggen. Zelf hebt u daartoe onvoldoende middelen en die kunt u ergens anders ook niet krijgen (bijvoorbeeld bij banken). Voor de actuele bedragen kunt u bij de ISD terecht.

Aanvullende voorwaarde

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u direct voorafgaande aan de aanvraag 10 jaar aaneengesloten werkzaam zijn geweest als zelfstandige.

Uitvoering

De ISD voert het Bbz uit. Meestal vraagt de ISD om een extern onafhankelijk advies.

Hoe dient u een aanvraag in?

Voor een aanvraagformulier kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Onderaan deze folder staat hoe u de ISD Bollenstreek kunt bereiken.

Wanneer ontvangt u een reactie op uw aanvraag?

Als de ISD alle informatie van u heeft ontvangen die nodig is om uw aanvraag te beoordelen, krijgt u binnen 13 weken bericht of u voor de regeling in aanmerking komt.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met de ISD Bollenstreek. De medewerkers zijn ervoor om u te helpen.

Contact met de ISD Bollenstreek

Kantooradres:
Hobahostraat 92, 2161 HE Lisse (geen bezoekadres/alleen op afspraak)

Postadres:
Postbus 255, 2160 AG Lisse

Telefoon (gratis):
(0800) 95 67 000 (op iedere werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur)

Fax: (0252) 345 077
E-mail: info@isdbollenstreek.nl
Website: www.isdbollenstreek.nl

Voor een persoonlijk bezoek kunt u op iedere werkdag terecht bij het lokaal loket/het sociaal team/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Bekijk alle contactinformatie op onze contactpagina.