Tozo

Vanwege het coronavirus heeft het Kabinet extra maatregelen genomen voor ondernemers/zzp'ers. Eén van die maatregelen is dat ondernemers/zzp'ers tijdelijk een uitkering kunnen krijgen tot bijstandsniveau.

Voor de ondernemers/zzp'ers van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen voeren wij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. We doen er alles aan om uw uitkering zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken over te maken.

Tozo 1, 2 en 3

Het Kabinet heeft besloten om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering), die vanaf maart 2020 geldt, te verlengen. Deze uitkering vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep aan tot het sociaal minimum. Tozo 1 geldt tot en met 31 mei 2020 en vanaf 1 juni 2020 geldt de verlenging, genaamd Tozo 2. De Tozo vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 noemen we Tozo 3.   

De Overheid heeft recent besloten dat zelfstandig ondernemers niet vanaf
1 januari 2021 hun bedrijfskapitaal moeten aflossen, maar pas vanaf 1 juli 2021. We hebben ondernemers met een bedrijfskapitaal per e-mail een brief gestuurd met meer informatie. Hebt u geen brief ontvangen? Neemt u dan contact met ons op.

Aanvraagformulier Tozo 3

Voordat u begint met uw aanvraag, bekijk het stappenplan. En dien vervolgens uw aanvraag in.

Hoe berekent u uw inkomen voor de Tozo?
Inkomsten- en mutatieformulier Tozo

Belangrijk om te weten voordat u het Inkomstenformulier invult.
U kunt dit inkomstenformulier pas invullen als u van ons per e-mail een bericht hebt ontvangen dat u het inkomstenformulier voor uw uitkering over december 2020 kunt invullen.  

Hebt u die mail nog niet ontvangen?
Dan kunt u het formulier invullen, maar kunnen wij uw gegevens niet verwerken en uw uitkering niet betalen. We adviseren u te wachten tot wij u de mail hebben gestuurd. 

Het inkomstenformulier over december 2020 kunt u ook gebruiken voor uw inkomsten over voorgaande maanden.  

Veelgestelde vragen rondom de Tozo 3

Aan onderstaande informatie kunt u geen rechten ontlenen. Deze vragen en antwoorden zijn gebaseerd op Tozo 3 (vanaf 1 oktober 2020) en de situatie van 5 oktober 2020. 


Per 1 oktober 2020 is de Tozo regeling verlengd. De Tozo tot en met 31 mei 2020 noemen we Tozo 1.  De Tozo vanaf 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 noemen we Tozo 2. De Tozo vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 noemen we Tozo 3.

U kunt van Tozo 3 gebruik maken als u voldoet aan de voorwaarden. Dat geldt voor ondernemers die al gebruik maken van de Tozo voor levensonderhoud, maar ook voor ondernemers die nog geen Tozo hebben en voor het eerst een aanvraag willen doen.

Welke hulp biedt de ISD Bollenstreek?

 • Op basis van de regeling Tozo 3 biedt de ISD Bollenstreek u voor de maximale periode 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. 
 • Daarnaast kunt u een lening krijgen voor een bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,-. Dit bedrag moet u wel terugbetalen. Het rentepercentage is 2% en de looptijd 36 maanden. Als u een lening krijgt, moet u vanaf 1 januari 2021 gaan aflossen op de lening. 

Voor wie geldt Tozo 3?

De regeling is gemaakt voor gevestigde zelfstandig ondernemers en zzp’ers die in de knel komen door de Coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appèl op ondernemers en zzp’ers, om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we een onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. 
De volgende specifieke eisen zijn bekend:

 • U bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd (pensioengerechtigden kunnen wel een bedrijfskapitaal aanvragen). 
 • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland. 
 • U bent woonachtig in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen, als u een aanvraag doet bij de ISD Bollenstreek.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of bent daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep moet worden uitgeoefend in Nederland.
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan bij de KvK en het hebben van de vereiste vergunningen.
 • U bent voor 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium. Dat betekent minimaal 1225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 uur per week) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) is lager dan het voor u geldende sociaal minimum.

Wanneer kan Tozo 3 ingaan? 

De Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende kracht per 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Vanaf 1 december 2020 kan de Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Het is met ingang van 1 december 2020 dus niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Hoe lang duurt de verlenging Tozo 3? 

De verlenging van Tozo 3 loopt tot en met uiterlijk 31 maart 2021. 

Wat is het verschil tussen Tozo 2 en Tozo 3? 

De voorwaarden die golden voor de Tozo 2 gelden nu ook, met uitzondering van onderstaande informatie.

 • De Tozo 3 kan, in afwijking van Tozo 1 en Tozo 2, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd. 
 • Wanneer uw vanaf 1 januari 2021 de lening bedrijfskapitaal ontvangt, geldt dat de aflossingsverplichting direct ingaat en niet meer uitgesteld wordt, zoals bij Tozo 1 en Tozo 2 wel het geval was.
 • De ISD kan in het aanvraagformulier of inkomsten- en mutatieformulier aanvullende gegevens opvragen.

Wat valt onder uw inkomen en van uw partner?

Hebt u een partner? Dan telt voor de Tozo 3-uitkering ook het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Ook kinder- en partneralimentatie, pensioen, onderhuur, kostgeld en periodieke giften zijn inkomen. 

Hebt u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo 3-uitkering en hoeft u geen aanvraag te doen. Hebt u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan hebt u wel recht op de Tozo 3. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

Update 28 december 2020

Hebt u iets extra’s ontvangen?

Hebt u een eindejaarsuitkering, een 13e maand, een bonus of winstdelling ontvangen? Dan moet u dit volledige bedrag melden op het inkomstenformulier. We tellen dit naar rato mee als inkomen over de periode waarin u Tozo hebt ontvangen in 2020.

Hebt u de eenmalige zorgbonus van € 1000 ontvangen? Dat is geen inkomen voor de Tozo en hoeft u niet door te geven.

Wat verstaan we onder uw partner? 

U bent getrouwd of geregistreerd partners. 
of
U woont op hetzelfde adres en...

 • Hebt samen een huishouden
 • Bent ex-echtgenoten of ex-partners 
 • Hebt samen een kind 
 • U hebt het kind van uw partner erkend of uw partner uw kind
 • Staat ergens anders als partners geregistreerd, zoals bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Hoe hoog zijn de bijstandsnormen op 1 oktober 2020?

Leefsituatie Netto per maand inclusief vakantietoeslag 1 oktober 2020
Gehuwden en samenwonenden:  
Beide partners van 21 jaar tot AOW- leeftijd € 1.512,90
Eén partner 21 tot AOW- leeftijd en 1 partner AOW-leeftijd € 1.606,88
Eén partner 18 tot 21 jaar, een partner van 21 tot AOW-leeftijd en wel kinderen € 1.320,47
Eén partner 18 tot 21 jaar, een partner van 21 tot AOW-leeftijd en geen kinderen € 1.017,89
Van 18-21 jaar, wel kinderen €    825,46
Van 18-21 jaar, geen kinderen €    522,88
Alleenstaande en alleenstaande ouders:  
Van 21 tot AOW-leeftijd € 1.059,03
Van 18 tot 21 jaar €    261,44

 

Update 31 december 2020

Hoe hoog zijn de bijstandsnormen op 1 januari 2021?

Leefsituatie Netto per maand inclusief vakantietoeslag 1 januari 2021
Gehuwden en samenwonenden:  
Beide partners van 21 jaar tot AOW- leeftijd € 1.536,34
Eén partner 21 tot AOW- leeftijd en 1 partner AOW-leeftijd € 1.620,74
Eén partner 18 tot 21 jaar, een partner van 21 tot AOW-leeftijd en wel kinderen € 1.340,93
Eén partner 18 tot 21 jaar, een partner van 21 tot AOW-leeftijd en geen kinderen € 1.033,66
Van 18-21 jaar, wel kinderen €    838,25
Van 18-21 jaar, geen kinderen €    530,98
Alleenstaande en alleenstaande ouders:  
Van 21 tot AOW-leeftijd € 1.075,44
Van 18 tot 21 jaar €    265,49

 

Hoe kunt u Tozo 3 aanvragen? 

U kunt Tozo 3 aanvragen met het aanvraagformulier Tozo 3 dat binnenkort op onze website staat. U krijgt de Tozo 3 niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat uw eigen situatie ook anders kan zijn. Daarom bekijken we of u recht hebt op de verlengde Tozo-uitkering. Als u binnen drie maanden na afloop van de Tozo 2 de uitkering Tozo 3 aanvraagt, hoeft u niet al uw gegevens opnieuw in te vullen. Als u later of voor het eerst of een aanvraag Tozo indient dan vragen wij meer informatie van u. 

Let op! U kunt Tozo 3 vanaf 5 oktober 2020 wel al bij ons indienen, maar wij kunnen nog geen formeel besluit nemen op uw aanvraag, omdat de regeling nog formeel moet worden vastgesteld.  

Waarom eind van de maand Inkomsten- en mutatieformulier invullen?    

De Tozo valt onder de uitvoering van de Participatiewet en dat betekent dat iedereen met een uitkering voor levensonderhoud aan het eind van de maand een inkomstenformulier moet invullen. De ISD stuurt u aan het eind van ieder maand een bericht dat u het Inkomstenformulier kunt invullen. Na ontvangst betaalt de ISD uw uitkering over die maand.

Voorbeeld:
U krijgt eind december 2020 een mail dat u het inkomstenformulier over december 2020 kunt invullen met een link naar dat inkomstenformulier. De ISD betaalt begin januari 2021 uw uitkering over december 2020.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de ISD Bollenstreek?

Op onze website staat een stappenplan. Daarin staat welke informatie u nodig hebt om uw aanvraag in te dienen.

Wanneer weet u waar u aan toe bent?

We streven ernaar om u binnen twee weken en uiterlijk binnen vier weken, nadat wij uw aanvraag digitaal hebben ontvangen, een reactie te geven of u in aanmerking komt. 

Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van uw inkomen en de samenstelling van het huishouden.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogenstoets.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een rentepercentage van 2%.

Hoe weet u dat de ISD uw aanvraag heeft ontvangen?

Na het invullen van uw aanvraag kunt u aan het einde (na tweede ondertekening via DigiD) uw aanvraag downloaden. U hebt dan zelf een kopie en dat dat is meteen uw bevestiging. We adviseren u de datum en tijdstip van uw aanvraag te noteren.   

Hoe aanvraag intrekken?

Hebt u een definitieve aanvraag ingediend en wilt u deze intrekken? Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@isdbollenstreek.nl. Graag in uw mail uw naam met BSN vermelden.  

Bent u allebei ondernemer/zzp-er? 

Zijn u en uw partner beiden zelfstandige: dan kan slechts één van u beiden een aanvraag indienen. U moet wel beiden de aanvraag ondertekenen.

Komt u met een nul-urencontract in aanmerking?

De vraag is of u ondernemer/zzp’er bent en of u aan de voorwaarden voldoet. Als u niet staat geschreven bij de Kamer van Koophandel en u voldoet niet aan het urencriterium, dan komt u in ieder geval niet in aanmerking.  

Welke inkomsten moet u opgeven?

Het gaat om inkomsten over de maand, waarin u of uw partner de werkzaamheden (hebt) verricht, hebt ontvangen of waar u nog recht op hebt Van deze inkomsten mag u niet de bedrijfskosten aftrekken.

Welke omzet moet u opgeven?

Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten). Omdat u aan na afloop van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers. Het gaat niet over uw omzet in 2019 en ook niet om het bedrag dat u maandelijks van uw zakelijke rekening overmaakt.  

Kunt u de omzet laten nog aanpassen?

U kunt later nog wijzigingen doorgeven. Dat kunt u doen via het Inkomsten- en mutatieformulier dat u eind van de maand moet invullen. U krijgt bericht wanneer het formulier klaar staat. 

Wat valt onder het netto inkomen?

Bij arbeidsinkomsten (inclusief inkomsten uit uw onderneming) gaat het om de periode waarin u gewerkt hebt en waarvoor u het inkomen ontvangt. Het gaat niet om de periode waarin u het ontvangt. U moet ook het inkomen opgeven, dat u nog tegoed hebt over de betreffende periode. Bij uitkeringen, alimentatie, studiefinanciering en onderhuur/kostgeld gaat om het om de periode waarvoor de inkomsten bestemd zijn.

Hoe zit het met uw bedrijfslasten?

Bij het opgeven van uw inkomsten uit uw onderneming, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten).
De bedrijfslasten/afschrijvingen kunnen niet in mindering gebracht worden op ander inkomen.

Hoe zit het met partner- en kinderalimentatie?

Kinderalimentatie en partneralimentatie vallen wel onder uw inkomsten en moet u maandelijks doorgeven met het inkomsten- en mutatieformulier.

Hoe zit het met huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget en kinderbijslag?

Huur- en zorgtoeslag vallen niet onder het inkomen dat u moet doorgeven. Ook de kinderbijslag en het kindgebondenbudget zijn geen inkomen dat u moet doorgeven.

Hoe weet u of de ISD uw inkomstenformulier heeft ontvangen?

Als u het formulier hebt ingevuld en u hebt het formulier verstuurd, dan krijgt u meteen de vraag of u het formulier wilt downloaden. U hebt dan meteen zelf een kopie en dat is meteen uw bewijs dat u het formulier hebt ingeleverd.   

Kunt u voor meer bedrijven een bedrijfskapitaal aanvragen? 

Dat is niet mogelijk. U mag maar voor één bedrijf een bedrijfskrediet aanvragen. 

Kan uw partner ook een bedrijfskapitaal aanvragen?

Als u beiden een eigen bedrijf hebt dan kunt u allebei voor uw eigen bedrijf een bedrijfskapitaal aanvragen.

Kunt u als AOW-er Tozo 3 aanvragen?

U komt niet in aanmerking voor een uitkering levensonderhoud, maar u kunt wel een aanvraag voor lening bedrijfskapitaal indienen.

U bent AOW-er en u hebt een inkomen onder het sociaal minimum. Waar kunt u terecht voor een (aanvullende) uitkering?   

Hebt u geen of geen volledige AOW? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). De AIO vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Voor meer informatie over de AIO kunt u terecht bij de SVB. 

Waar vindt u meer informatie over maatregelen en voorzieningen voor ondernemers en zzp’ers?

U kunt op verschillende websites meer informatie vinden over de maatregelen en voorzieningen rondom het coronavirus. Wij raden u aan om ook de website van de Kamer van Koophandel in de gaten te houden voor de meest recente informatie. 

Hier volgen drie websites, waar u informatie kunt vinden:

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/
https://www.rvo.nl/


Advies: houd onze website en Facebookpagina in de gaten.