Hulp bij het huishouden ISD

De ISD Bollenstreek (namens de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen) verzorgt de inkoop van de maatwerkvoorziening voor de Hulp bij het huishouden.

Op deze pagina's zijn alle belangrijke documenten zoals beleidsstukken, overeenkomsten en notulen van fysieke overlegtafels te vinden.

Controleprotocol

De ISD Bollenstreek volgt bij de jaarlijkse controle het landelijk controleprotocol van i-Sociaal Domein/COPRO. Aanbieders dienen ieder jaar vóór 1 maart in ieder geval een specifiek voor de ISD Bollenstreek opgestelde verantwoording over het voorgaande jaar te leveren, in lijn met het landelijk controleprotocol, gericht op de juistheid en de rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen en prestaties. Aanbieders met een omzet bij de ISD Bollenstreek voor de Wmo van meer dan EUR 125.000,00 over het voorgaande jaar, leveren voor 1 april de bijbehorende controleverklaring aan. Aanbieders zijn verplicht om mee te werken aan een steekproefsgewijze materiële controle voor de toetsing van de rechtmatigheid.

Voor het te hanteren controleprotocol dient gebruik te worden gemaakt van het ‘Landelijk accountantsprotocol 2023 financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet’ en het ‘Format Model productieverantwoording Wmo 2023’ (zie hieronder). Het format en het protocol zijn ook te vinden op de landelijke website: www.i-sociaaldomein.nl.

De verplichting voor het leveren van een controleverklaring geldt bij een omzet van meer dan € 125.000, betrekking hebbend op opdrachten afkomstig van de ISD Bollenstreek. Van aanbieders die niet onder de verplichting vallen, maar die wel gebruik maken van dit landelijke protocol, stelt de ISD Bollenstreek het zeer op prijs als dat aan de ISD Bollenstreek kenbaar wordt gemaakt. De stukken kunnen, liefst zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 1 maart voor de productieverantwoording en voor 1 april voor de controleverklaring, gestuurd worden naar: contractbeheerwmo@isdbollenstreek.nl.

Verantwoording 2023

Fysieke overlegtafel

Het bestuurlijk contracteringstraject kent een zogenoemde fysieke overlegtafel.

Aan de fysieke overlegtafel geven gemeente en ISD en aanbieders inhoudelijk vorm aan de taken die moeten worden uitgevoerd en de condities waaronder. Het doel van de fysieke overlegtafel is dat samen tot overeenstemming wordt gekomen over de inhoud en beheer van zogenoemde deelovereenkomst.

Voor 2024 vinden de overleggen in de volgende maanden plaats, de exacte datum volgt nog:

 • Maart 2024
 • Juni 2024
 • Oktober 2024  

Tijd:
14.00 - 15.30 uur
Locatie:
ISD Bollenstreek te Lisse of digitaal
(afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM)

De agenda voor de overleggen worden tijdig gepubliceerd op de website.

Agenda's 2020

Verslagen 2020

Agenda’s 2019

Verslagen 2019

Inkoopprocedure 2019

In 2019 heeft de inkoopprocedure plaatsgevonden voor het leveren van hulp bij het huishouden in de Bollenstreek vanaf 2019. Tijdens de inkoopprocedure hebben twee inkooptafels plaatsgevonden. Op deze pagina vindt u de inkoopdocumenten:

Procesdocument

Inkooptafel 17 juli 2018

Inkooptafel 10 september 2018

Tariefsopbouw

Melding calamiteiten en geweldsicidenten

Op grond van artikel 3.4 van de Wmo 2015 zijn aanbieders verplicht om calamiteiten en/of geweldsincidenten te melden aan de toezichthouder.

Voor de gemeente Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk is het toezichthouderschap ondergebracht bij de GGD. Mocht er bij de uitvoering van de maatwerkvoorziening sprake zijn van een calamiteit en/of geweldsincident dan dient u dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen te melden bij de toezichthouder. Dit kan via wmo-secretariaat@ggdhm.nl. ISD Bollenstreek dient hierbij ook op de hoogte te worden gesteld van de melding door de zorgaanbieder.

In onderstaand document van de GGD vindt u meer informatie over het proces dat start na een melding.

Overeenkomst

Na het doorlopen van de procedure van de COB-overeenkomst tekenen de aanbieder en de aanbestedende dienst de deelovereenkomst. De ISD Bollenstreek behoudt zich het recht voor voordat zij een deelovereenkomst met de aanbieder tekent en gedurende de looptijd van de overeenkomst te controleren of genoemde uitsluitingsgronden daadwerkelijk niet op de aanbieder van toepassing zijn dan wel de aanbieder nog steeds voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen. De ISD Bollenstreek voert daarnaast steekproefsgewijs materiele controle uit voor de toetsing van rechtmatigheid.

Lijst aanbieders

Het document bevat een overzicht van de partijen die momenteel zijn gecontracteerd voor het leveren van de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden

Overeenkomst Hulp bij het huishouden

Hieronder vindt u een inzagemodel van de deelovereenkomst Hulp bij het huishouden.

Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur

Algemene inkoopvoorwaarden

Hieronder vindt u een de algemene inkoopvoorwaarden die van toepassing zijn.

Toelatingsprocedure

De bestuurlijke contractering bestaat allereerst uit het aangaan van de zogenoemde COB-overeenkomst. Deze overeenkomst regelt – kort gesteld – de manier waarop wij in het kader van de bestuurlijke contracteren met elkaar communiceren, overleggen en besluiten (COB). Heeft u interesse? Dan leest u hieronder meer informatie over de verschillende stappen in de toelatingsprocedure. De hieronder toegelichte procedure geldt voor de maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden.

De procedure staat open voor alle organisaties die aan de voorwaarden uit de COB-overeenkomst voldoen en deze ondertekenen.

Stap 1: Het lezen van de documenten op de website.

Aanbieders kunnen deze informatie gebruiken om te bepalen of hun dienst behoort tot de maatwerkvoorziening en of zij de procedure willen starten om toegelaten te worden tot het inkoopnetwerk.

Stap 2: Het kennismakingsgesprek

Wanneer u na het lezen van de introductie overtuigd bent dat uw dienst past binnen de maatwerkvoorziening en dat u voldoet aan de basisvoorwaarden dan kunt u een mail sturen naar contractbeheerwmo@isdbollenstreek.nl. Met uw organisatie wordt dan een informatief kennismakingsgesprek ingepland.

Stap 3: Ondertekening documenten

Na het kennismakingsgesprek kunt u, indien u voldoet aan de basisvoorwaarden en uw dienst past binnen de maatwerkvoorziening, de overeenkomst rechtsgeldig (laten) ondertekenen en digitaal op sturen naar contractbeheerwmo@isdbollenstreek.nl Naast de rechtsgeldig ondertekende COB-overeenkomst dient u een rechtsgeldig ondertekende Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in te dienen. Middels ondertekenen van het UEA verklaart u onder andere dat de in het document benoemde uitsluitingsgronden niet op uw organisatie van toepassing zijn. Sinds 1 juli 2016 vervangt het UEA het Nederlands model Eigen Verklaring. Daarnaast dient u een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel in te dienen. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

U voegt in uw e-mail naar contractbeheerwmo@isdbollenstreek.nl (o.v.v aanmelding aanbieder) de volgende drie documenten toe:

 1. COB-overeenkomst (rechtsgeldig ondertekend)
 2. UEA (rechtsgeldig ondertekend)
 3. Uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal zes maanden oud)
 4. Een op basis van de wet voor zijn branche geldend kwaliteitsborgingscertificaat, in ieder geval betrekking hebbende op zorg, maatschappelijke en/of vergelijkbare dienstverlening (bijvoorbeeld HKZ).
  Daarnaast dient u binnen 30 dagen nadat u zich heeft aangemeld  onderstaande stukken in. De stukken kunt u binnen 30 dagen na aanmelding e-mailen naar contractbeheerwmo@isdbollenstreek.nl (o.v.v. aanvullende documenten aanmelding aanbieder).  
 5. Aansprakelijkheidsverzekering: een kopie van het polisblad of het verzekeringscertificaat. 
 6. De Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) afgegeven na 1 juli 2016 en niet ouder dan twee jaar. Let op: de aanvraagtermijn voor de GVA is twee weken dus begin tijdig met de aanvraag. 
 7. Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen (niet ouder dan zes maanden) 

Let op: zolang er met uw organisatie nog geen informatief kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden nemen wij uw aanmelding niet in behandeling.

Hier vindt u de definitieve versie van de COB-overeenkomst en het UEA: .

Stap 4: Toelating inkoopnetwerk

Er zijn twee momenten per kalenderjaar dat nieuwe aanbieders kunnen toetreden tot het inkoopnetwerk, 1 januari en 1 juli. De toelatingsprocedure neemt enige tijd in beslag. Het advies om tijdig te starten, zodat uw organisatie de gewenste datum kan toetreden. De rechtsgeldigheid van de COB-overeenkomst treedt pas in werking nadat een aanmeldende aanbieder van de ISD Bollenstreek een positief toelatingsbesluit heeft ontvangen. Bij definitieve toetreding ontvangt u een volledig ondertekend exemplaar van de COB-overeenkomst retour. Na het doorlopen van bovengenoemde toelatingsprocedure kan tot ondertekening van de deelovereenkomst worden overgegaan. Meer informatie over de deelovereenkomst kunt u lezen onder het kopje Deelovereenkomst.

Werkafspraken

De werkafspraken behoren bij de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden. In deze werkafspraken wordt een nadere uitwerking gegeven van de gemaakte afspraken in de diverse overeenkomsten en aanvullende afspraken. De werkafspraken worden in samenspraak tussen de aanbieders en de gemeente opgesteld.