Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Bent u ondernemer met een eigen bedrijf of ontvangt u een bijstands- of werkloosheidsuitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen, dan kan het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) op u van toepassing zijn.

Het Bbz kent verschillende mogelijkheden van bijstandsverlening aan gevestigde zelfstandigen in uiteenlopende situaties. Ook voor mensen die een eigen bedrijf willen beginnen (starters) heeft de ISD Bollenstreek mogelijkheden om te helpen met een uitkering. De ISD kan u helpen met een uitkering en/of een krediet. Meer informatie vindt u in onze folders.

Voor wie is het Bbz bestemd?

 • De startende ondernemer
 • De gevestigde ondernemer
 • De beëindigende ondernemer
 • De ondernemers in de binnenvaart 

 

Hoe dient u een aanvraag in?

Als u meent aan de voorwaarden voor het Bbz te voldoen, kunt u langskomen bij de ISD bij het Inloopspreekuur zelfstandigen. Dat is op dinsdagmiddag in de even weken van 14.00-16.00 uur. Kijk in de agenda van de ISD voor het eerstvolgende spreekuur.

U moet er rekening mee houden dat de ingangsdatum van een uitkering voor levensonderhoud niet eerder kan zijn dan de datum dat u zich bij ons meldt voor een uitkering. Standaard is dit de datum dat u op het inloopspreekuur komt.

Bent u niet in de gelegenheid naar het spreekuur te komen of wilt u zich direct aanmelden? Dan kunt u direct contact opnemen met de ISD Bollenstreek.

Inschrijven bij Werk.nl

Hebt u zich al ingeschreven bij www.werk.nl? Dat is een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering.

Binnen hoeveel tijd neemt de ISD een beslissing?

Nadat de ISD alle benodigde informatie van u heeft ontvangen, vragen wij een advies aan het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, de FBA Adviesgroep of aan BTBedrijfsadvies. Deze instanties brengen een advies uit aan de ISD over onder meer de levensvatbaarheid van uw bedrijf. De ISD neemt in principe binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

Bent u een gevestigde ondernemer?

Met een levensvatbaar bedrijf

Als gevestigde ondernemer met een levensvatbaar bedrijf kunt u gedurende maximaal 12 maanden aanspraak maken op een periodieke uitkering voor de kosten van levensonderhoud in de vorm van een renteloze lening. De ISD kan deze uitkering met maximaal 24 maanden verlengen.
Aan een gevestigde ondernemer kan de ISD als bedrijfskapitaal een rentedragende lening verstrekken tot maximaal € 203.135,- (bedrag per 1 januari 2020). De rente is 8% (peildatum 1 januari 2020) en de lening moet u binnen maximaal 10 jaar terugbetalen. Op basis van uw inkomen over het voorafgaande jaar of het jaar waarin de aanvraag is gedaan, stelt de ISD vast of een deel van de lening kan worden kwijtgescholden. Als uw eigen vermogen meer bedraagt dan € 195.497,- (bedrag per 1 januari 2020) kan de lening niet worden omgezet in bijstand om niet (die hoeft u niet terug te betalen).

Zelfstandige met langdurig inkomen beneden het sociaal minimum

Als uw inkomen uit bedrijf langdurig beneden het sociaal minimum ligt, maar u door een sobere levenswijze toch rond weet te komen en het bedrijf in stand weet te houden, is het niet nodig om bijstand aan te vragen. Als u echter in zo’n situatie een financiële tegenslag krijgt en deze niet of moeilijk kunt opvangen, kunt u een beroep doen op het Bbz. U kunt dan mogelijk een bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,- (bedrag per 1 januari 2020) ontvangen. Dit bedrag hoeft u in beginsel niet terug te betalen (tenzij uw vermogen hoger is dan € 136.848,-) (bedrag per 1 januari 2020).

De oudere zelfstandige

Als gevestigde zelfstandige, geboren voor 1960 en jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd, kunt u een beroep doen op het Bbz als uw inkomen naar verwachting onder de bijstandsnorm blijft. U moet onmiddellijk voorafgaand aan uw aanvraag minstens 10 jaar achter elkaar een bedrijf of zelfstandig beroep hebben uitgeoefend. Verder moet uw bruto inkomen uit uw onderneming naar verwachting gemiddeld minstens € 8.068,- (bedrag per 1 januari 2020) zijn. Voldoet u aan deze voorwaarden dan kan een bedrag van € 10.157,- (bedrag per 1 januari 2020) als bedrijfskapitaal worden verstrekt. Dit bedrag hoeft u in beginsel niet terug te betalen, tenzij uw vermogen hoger is dan € 136.848,- (bedrag per 1 januari 2020).

Stoppende ondernemer

Als zelfstandige die zijn bedrijf noodgedwongen moet beëindigen kunt u een beroep doen op het Bbz. In dit geval is uw bedrijf niet meer levensvatbaar en beschikt u over onvoldoende middelen om in uw kosten van uw levensonderhoud te voorzien. U kunt dan gedurende maximaal 12 maanden een aanvullende periodieke uitkering krijgen om in de kosten van levensonderhoud te voorzien. Het beëindigen van het bedrijf moet zo snel mogelijk plaatsvinden. Het verstrekken van bedrijfskapitaal is niet mogelijk.
De bijstand die als uitkering voor levensonderhoud wordt verstrekt, wordt eerst als lening verstrekt. Na afloop van het boekjaar wordt bezien of deze bijstand al dan niet gedeeltelijk wordt omgezet in een bedrag 'om niet’ (als gift).

 

Bent u een startende ondernemer?

De ISD kan u helpen met het verkrijgen van startkapitaal voor bijvoorbeeld aanloopkosten, de aanschaf van bedrijfsmaterialen en voorraad of de verbouwing van een bedrijfspand. De ISD kan aan u een rentedragende lening verstrekken als bedrijfskapitaal. Ook kunnen we aan u voor een periode van een jaar (soms te verlengen met maximaal 24 maanden) een uitkering voor levensonderhoud verstrekken. Deze uitkering is in de vorm van een renteloze lening.

Voorbereidingsperiode

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, krijgt u maximaal één jaar de gelegenheid om u, met behoud van uitkering, te oriënteren op het ondernemerschap. Bijvoorbeeld door cursussen te volgen of een marktonderzoek te doen. U hoeft dan niet te solliciteren. Voorwaarde kan zijn dat u zich tijdens de voorbereidingsperiode laat begeleiden door een deskundige. De begeleidingskosten of eventuele opleidingskosten kunnen vergoed worden. Noodzakelijke investeringen die samenhangen met de voorbereiding kunnen in de vorm van een renteloze lening verstrekt worden. Als u het bedrijf daadwerkelijk start wordt dit bedrag onderdeel van het rentedragende bedrijfskrediet. Als de start onverhoopt toch niet doorgaat, hoeft u dit bedrag niet terug te betalen.

 

Bent u ondernemer in de binnenvaart?

Ondernemers in de binnenvaart kunnen zich met ingang van 1 januari 2020 voor een aanvraag melden bij hun woongemeente. Met ingang van 1 januari 2020 is een aanvraag Bbz bij een centrumgemeente dus niet meer mogelijk. Als u geen vaste woonplaats heeft, dan kunt u een aanvraag Bbz indienen bij de gemeente waar u, op het moment van de aanvraag, uw feitelijke ligplaats heeft. 

Inloopspreekuur zelfstandigen

Met ingang van 6 september 2016 organiseert de ISD Bollenstreek samen met het Ondernemersklankbord regio Rijnland (OKB) voor inwoners van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen een inloopspreekuur voor zelfstandigen. Tijdens dit spreekuur is een consulent van de ISD en een adviseur van het OKB aanwezig. De adviseur van het OKB is een ervaren oud-ondernemer met veel ervaring en kennis.

Wanneer spreekuur?

Het inloopspreekuur is iedere twee weken (in de even weken) op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Voor dit inloopspreekuur is een afspraak maken niet nodig. Kijk in de agenda voor het volgende spreekuur.

Locatie

Begane grond ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse.

Voor wie is het spreekuur?

 • Voor bestaande zelfstandigen
 • Voor startende zelfstandigen
 • Voor zelfstandigen met financiële problemen
 • Voor zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen
 • Voor zelfstandigen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn
 • Voor uitkeringsgerechtigden met plannen om als zelfstandige aan de slag te gaan

Waarvoor bij spreekuur terecht?

U kunt voor alle vragen bij het inloopspreekuur terecht. Voorbeelden zijn:

 • Heb ik de juiste bedrijfsvorm?
 • Moet ik investeren of is dat nu niet verstandig?
 • Moet ik stoppen of doorgaan?
 • Als ik stop, krijg ik dan een uitkering?
 • Ik heb een lening nodig, maar de bank wil die niet geven. Kan ik bij de ISD terecht?
 • Hoe kan ik mijn bedrijfskosten verlagen?
 • Ik heb schulden en hoe kom ik daaruit?
 • Hoe kan ik meer klanten krijgen?
 • Ik wil een bedrijf starten, hoe pak ik dat aan?

Wat kunt u verwachten?

De bedoeling is in een kort gesprek uw vragen/situatie te bespreken. Afhankelijk van uw vragen/situatie vindt een vervolgafspraak plaats. Dat kan zijn met de consulent van de ISD of met de adviseur van het OKB. Mogelijkheid is ook dat het OKB u maximaal een jaar begeleidt.

Wat neemt u mee naar het spreekuur?

Het is handig als u cijfers meeneemt die van belang zijn voor uw vraag. U kunt denken aan:

 • Een overzicht van vaste lasten en privé-uitgaven
 • Een schuldenoverzicht
 • De jaarrekening van het laatste jaar
 • De aangifte omzetbelasting van het afgelopen jaar

Meer informatie

Voor aanvullende vragen en meer informatie over de mogelijke ondersteuning voor zelfstandigen kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek of het Ondernemersklankbord regio Rijnland .

Voorwaarden Bbz

U kunt in de volgende situaties een beroep doen op het Bbz:

 • U wilt een eigen bedrijf beginnen en u ontvangt een werkloosheids- of bijstandsuitkering of u dreigt in een uitkeringssituatie te geraken.
 • U bent al wat langer (tenminste anderhalf jaar) als zelfstandige gevestigd en hebt tijdelijk financiële problemen, èn:
  • Het bedrijf is na de bijstandsverlening levensvatbaar. Levensvatbaar wil zeggen dat uw inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor u en uw gezin en voor de instandhouding van het bedrijf, èn
  • U oefent rechtmatig uw bedrijf uit, èn
  • U werkt of gaat minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf werken, èn
  • Hulp via een bank of een borgstellingsfonds is niet (meer) mogelijk, èn
  • U hebt zelf geen middelen om uw probleem op te lossen.
 • U bent een stoppende of oudere zelfstandige.
Extra informatie

Voor nadere informatie kunt u naast de ISD Bollenstreek ook terecht bij:

Hebt u specifieke vragen over de Besluit bijstandsverlening zelfstandigen? Mail dan naar bbz@isdbollenstreek.nl.