Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Bent u ondernemer met een eigen bedrijf of ontvangt u een bijstands- of werkloosheidsuitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen, dan kan het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) op u van toepassing zijn.

Het Bbz kent verschillende mogelijkheden van bijstandsverlening aan gevestigde zelfstandigen in uiteenlopende situaties. Ook voor mensen die een eigen bedrijf willen beginnen (starters) heeft de ISD Bollenstreek mogelijkheden om te helpen met een uitkering. De ISD kan u helpen met een uitkering en/of een krediet.

Voor wie is het Bbz bestemd?

 • De startende ondernemer
 • De gevestigde ondernemer
 • De beëindigende ondernemer
 • De ondernemers in de binnenvaart 
Bent u een gevestigde ondernemer?

Middelgrote en kleinere bedrijven zijn belangrijk voor onze economie en voor de werkgelegenheid. De overheid reikt de helpende hand wanneer ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf (mkb) onverhoopt in problemen raken. De overheid stimuleert het zelfstandig ondernemerschap met een aantal maatregelen. Sommige maatregelen zijn economisch gericht. Dat zijn de financiële en fiscale tegemoetkomingen. Andere hebben een sociaal karakter. Zij zorgen dat mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Onderdeel van deze laatste categorie maatregelen is de hulpverlening aan zelfstandigen op grond van het (Bbz).

Een groot aantal mensen werkt zelfstandig om op die manier in de kosten van het bestaan te voorzien. Vaak lukt dat goed, andere keren lukt dat minder of slechts gedeeltelijk. In het laatste geval komt het Bbz in beeld. Wanneer u een ondernemer bent die al een redelijke termijn zelfstandig is en gebruik wilt maken van deze regelingen, dan verdienen de volgende punten uw aandacht.

Nationaliteit en leeftijd

Om op grond van het Bbz te worden geholpen, moet u de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit te zijn van een geldige verblijfsvergunning. Uw leeftijd ligt tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.

Het bedrijf of beroep

U wilt graag doorgaan met uw bedrijf of beroep dat in beginsel levensvatbaar is, maar waarmee u tijdelijk in problemen bent geraakt. Het bedrijf is in Nederland gevestigd en het voldoet aan de wettelijke eisen voor rechtmatige vestiging. U voert het al een redelijke tijd (minstens anderhalf jaar), alleen of met anderen. Bijna elke bedrijfsvorm is van toepassing. U werkt minstens 1225 uur per jaar in het bedrijf of beroep.

Vorm van hulpverlening

Er zijn verschillende mogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken. U kunt een beroep doen op een rentedragend krediet of een borgtocht voor een lening bij een bank. Dit kan tot maximaal € 247.047,- (peildatum 1 januari 2024) per bedrijf of beroep. De rente is 8% (peildatum 1 januari 2024) en de looptijd bedraagt maximaal 10 jaar. U kunt ook aanspraak maken op lening voor levensonderhoud als aanvulling op het eigen (gezins)inkomen. Dit kan voor een periode van maximaal 12 en soms maximaal 36 maanden. Bij de uitkering wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling, woonkosten en mogelijke premie arbeidsongeschiktheidsverzekering. Indien uw vermogen boven een bepaalde grens ligt, is dat van invloed op de vorm van bijstand. Voor de actuele bedragen kunt u bij de ISD terecht.

Inkomen

Uw (gezins)inkomen ligt beneden bijstandsniveau of dreigt dat te raken. Mogelijk moet u noodzakelijke investeringen doen, schulden afbetalen of een periode overbruggen. Zelf hebt u daartoe onvoldoende middelen en die kunt u ergens anders niet krijgen (bijvoorbeeld bij banken). Voor de actuele bedragen kunt u bij de ISD terecht.

Uitvoering

De ISD voert het Bbz uit. Meestal vraagt de ISD om een extern onafhankelijk advies.

Hoe dient u een aanvraag in?

Voor een aanvraagformulier kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Onderaan deze folder staat hoe u de ISD Bollenstreek kunt bereiken.

Wanneer ontvangt u een reactie op uw aanvraag?

Als de ISD alle informatie van u heeft ontvangen die nodig is om uw aanvraag te beoordelen, krijgt u binnen 13 weken bericht of u voor de regeling in aanmerking komt.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met de ISD Bollenstreek. De medewerkers zijn ervoor om u te helpen.

Bent u een startende ondernemer?

Middelgrote en kleinere bedrijven zijn belangrijk voor onze economie en voor de werkgelegenheid. De overheid stimuleert het zelfstandig ondernemerschap met een aantal maatregelen. Onderdeel van de categorie sociale maatregelen is de hulpverlening aan zelfstandigen op grond van het Bbz. Een groot aantal mensen wilt zelfstandig werken om op die manier in de kosten van het bestaan te voorzien. In gevallen waarin dat minder goed lukt, komt het Bbz in beeld.

Vorm van hulpverlening

Er zijn verschillende mogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken. In de voorbereidingsperiode voor de start kan een renteloos krediet worden verstrekt voor bijvoorbeeld de kosten van marktverkenning. Wanneer u een bedrijf start, wordt het krediet rentedragend. Wanneer u géén bedrijf start, hoeft dat bedrag niet te worden terugbetaald. Het bedrag wordt u dan geschonken. Daarnaast kunt u tot maximaal één jaar aanspraak maken op een uitkering levensonderhoud als aanvulling op het eigen (gezins)inkomen. In die periode bent u verplicht begeleiding te aanvaarden, maar hoeft u bijvoorbeeld niet te solliciteren. De ISD betaalt de begeleidingskosten.

Voorwaarden

U hebt een uitkering en u bent geheel of gedeeltelijk werkloos en uitstroom richting loondienst biedt door omstandigheden onvoldoende perspectief. Of u dreigt werkloos te worden en een baan in loondienst is op korte termijn niet beschikbaar. U hebt via Qredits een aanvraag voor een krediet gedaan en daarop een negatief besluit gekregen.

Qredits

Qredits is er voor de startende ondernemer die een krediet nodig heeft om bedrijfsactiviteiten te financieren. Qredits verstrekt microkredieten tot maximaal € 50.000,-. Een krediet wordt online aangevraagd via www.qredits.nl. Kijk voordat u het microkrediet aanvraagt op de website voor de benodigde gegevens. Een uitgewerkt ondernemingsplan is belangrijk en een voorwaarde voor een krediet bij zowel Qredits als bij de ISD.

De gegevens worden getoetst bij het BKR (Bureau Kredietregistratie). Een melding is niet altijd een probleem. U hebt dan geen grote openstaande schulden of problematische betalingsachterstanden. Een andere voorwaarde is dat de onderneming ingeschreven wordt bij een Kamer van Koophandel. Uw aanvraag wordt beoordeeld door één van de bedrijfsadviseurs van Qredits. Dat gebeurt niet door de computer of achter het bureau, maar het liefst bij u thuis of bij uw bedrijf. Als zij denken dat uw plan haalbaar is en u voldoet aan de algemene kredietvoorwaarden kunt u snel en gemakkelijk over het gevraagde kredietbedrag beschikken. De invulling van uw lening als starterskrediet wordt flexibel aangepast aan uw specifieke situatie en wensen.

 • De rente wordt vastgezet gedurende de looptijd van de lening.
 • De afsluitkosten zijn afhankelijk van de hoogte van de gevraagde lening.
 • Met de rekentool van Qredits krijgt u direct een indicatie van de maandlasten die horen bij een starterskrediet van Qredits.
 • De aflossing van de lening is maandelijks gedurende de looptijd van 1 tot maximaal 10 jaar. De bedrijfsadviseur zal hierbij adviseren op basis van de prognoses uit het ondernemingsplan. Er is een mogelijkheid om tussentijds bedragen boetevrij af te lossen (zie hiervoor de Algemene Kredietvoorwaarden van Qredits). Als het goed gaat met uw bedrijf kunt u daarmee rentekosten besparen.
 • Indien Qredits niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u altijd nog een krediet bij de ISD aanvragen. Bij uw aanvraag moet u het besluit van Qredits meesturen. Het is ook mogelijk dat u voor een krediet een aanvraag doet bij Qredits en voor een (aanvullende) uitkering levensonderhoud een aanvraag Bbz.

Nationaliteit en leeftijd

Om voor de Bbz in aanmerking te komen, moet u de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. Uw leeftijd ligt tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.

Het bedrijf of beroep

U wilt graag een bedrijf starten dat op termijn levensvatbaar is. Uw ondernemingsplan dat is opgesteld, is goed onderbouwd. Het bedrijf is in Nederland gevestigd en het voldoet aan de wettelijke eisen voor rechtmatige vestiging. U gaat minstens 1225 uur per jaar werken in het bedrijf of beroep.
Bijna elke bedrijfsvorm is van toepassing. U mag het ook met anderen starten. U kunt het bedrijf hebben overgenomen of uzelf hebben ingekocht. Mogelijk bent u al begonnen met uw bedrijf (startfase) of bent u zich daarop aan het oriënteren (voorbereidingsfase).

Inkomen

Uw (gezins)inkomen ligt beneden bijstandsniveau of dreigt dat te raken. Mogelijk moet u noodzakelijke investeringen doen of zelf de beginperiode overbruggen. U hebt daartoe onvoldoende middelen en die kunt u ergens anders ook niet krijgen (bijvoorbeeld bij banken).
In de startfase kunt u een beroep doen op een rentedragend krediet of een borgtocht voor een lening bij een bank. Dit kan tot maximaal € 45.483,- (peildatum januari 2024) per bedrijf of beroep. De rente is 8% (peildatum januari 2024) en de looptijd bedraagt maximaal 10 jaar.
U kunt ook aanspraak maken op een uitkering levensonderhoud als aanvulling op het eigen (gezins)inkomen. Dit kan voor een periode van maximaal 36 maanden. Deze periode kan in bijzondere situaties verlengd worden. Bij de uitkering wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling, de woonkosten en mogelijke premie arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tijdens de startfase kunt u begeleiding krijgen. Deze kosten zijn tot een bepaald bedrag voor rekening van de ISD. Indien uw vermogen boven een bepaalde grens ligt, is dat van invloed op de vorm van bijstand.

Uitvoering

De ISD voert het Bbz uit. Meestal vraagt de ISD om een extern onafhankelijk advies.

Hoe dient u een aanvraag in?

Voor een aanvraagformulier kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Onderaan deze folder staat hoe u de ISD Bollenstreek kunt bereiken.

Wanneer ontvangt u een reactie op uw aanvraag?

Als de ISD alle informatie van u heeft ontvangen die nodig is om uw aanvraag te beoordelen, krijgt u binnen 13 weken bericht of u voor de regeling in aanmerking komt.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met de ISD Bollenstreek. De medewerkers zijn ervoor om u te helpen.

Bent u ondernemer in de binnenvaart?

Ondernemers in de binnenvaart kunnen zich met ingang van 1 januari 2020 voor een aanvraag melden bij hun woongemeente. Met ingang van 1 januari 2020 is een aanvraag Bbz bij een centrumgemeente dus niet meer mogelijk. Als u geen vaste woonplaats heeft, dan kunt u een aanvraag Bbz indienen bij de gemeente waar u, op het moment van de aanvraag, uw feitelijke ligplaats heeft. 

Bent u een oudere ondernemer?

Middelgrote en kleinere bedrijven zijn belangrijk voor onze economie en voor de werkgelegenheid. De overheid reikt de helpende hand wanneer ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf (mkb) onverhoopt in problemen raken. De overheid stimuleert het zelfstandig ondernemerschap met een aantal maatregelen. Sommige maatregelen zijn economisch gericht. Dat zijn de financiële en fiscale tegemoetkomingen. Andere hebben een sociaal karakter. Zij zorgen dat mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Onderdeel van deze laatste categorie maatregelen is de hulpverlening aan zelfstandigen op grond van het (Bbz).

Een groot aantal zelfstandigen kan in de kosten van het bestaan voorzien. Vaak lukt dat goed, andere keren lukt dat minder of slechts gedeeltelijk, bijvoorbeeld door hun leeftijd. Als u een bedrijf hebt dat in feite niet meer levensvatbaar is, maar waarmee u toch wilt doorgaan, dan komt het Bbz in beeld. Wanneer u een oudere ondernemer bent die gebruik wilt maken van deze regeling, dan verdienen de volgende punten uw aandacht.

Vorm van hulpverlening

Er zijn verschillende mogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken. U kunt incidenteel een beroep doen op een bedrijfskapitaal tot een bedrag van maximaal € 12.352,- (peildatum 1 januari 2024) per bedrijf of beroep als schenking of renteloze lening met een looptijd van maximaal 10 jaar.

U kunt ook aanspraak maken op een renteloze lening voor levensonderhoud als aanvulling op het eigen (gezins)inkomen. Bij de uitkering wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling, woonkosten en mogelijke premie arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een uitkering loopt door tot u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Indien uw vermogen boven € 166.431,- (peildatum 1 januari 2024) ligt, is dat van invloed op de vorm van bijstand.

Nationaliteit en leeftijd

Om op grond van het Bbz te worden geholpen, moet u de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit te zijn van een geldige verblijfsvergunning. U bent geboren voor 1 januari 1960 en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

Inkomen

Uw (gezins)inkomen ligt beneden bijstandsniveau of dreigt dat te raken. Mogelijk moet u noodzakelijke investeringen doen of schulden afbetalen. Wellicht voorziet u problemen om de periode tot het 65e jaar te overbruggen. Zelf hebt u daartoe onvoldoende middelen en die kunt u ergens anders ook niet krijgen (bijvoorbeeld bij banken). Voor de actuele bedragen kunt u bij de ISD terecht.

Aanvullende voorwaarde

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u direct voorafgaande aan de aanvraag 10 jaar aaneengesloten werkzaam zijn geweest als zelfstandige.

Uitvoering

De ISD voert het Bbz uit. Meestal vraagt de ISD om een extern onafhankelijk advies.

Hoe dient u een aanvraag in?

Voor een aanvraagformulier kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Onderaan deze folder staat hoe u de ISD Bollenstreek kunt bereiken.

Wanneer ontvangt u een reactie op uw aanvraag?

Als de ISD alle informatie van u heeft ontvangen die nodig is om uw aanvraag te beoordelen, krijgt u binnen 13 weken bericht of u voor de regeling in aanmerking komt.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met de ISD Bollenstreek. De medewerkers zijn ervoor om u te helpen.

Bent u een ondernemer die wilt stoppen?

Middelgrote en kleinere bedrijven zijn belangrijk voor onze economie en voor de werkgelegenheid. Daarom reikt de overheid de helpende hand wanneer mkb-ondernemers onverhoopt in problemen raken. De overheid stimuleert het zelfstandig ondernemerschap met een aantal maatregelen.
Sommige maatregelen zijn economisch gericht. Dat zijn de financiële en fiscale tegemoetkomingen. Andere hebben een sociaal karakter. Zij zorgen dat mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Onderdeel van deze laatste categorie maatregelen is de hulpverlening aan zelfstandigen op grond van het Bbz.

Een groot aantal zelfstandigen moeten noodgedwongen hun bedrijf of beroep beëindigen. Dan komt het Bbz in beeld. Wanneer u een ondernemer bent met plannen om te stoppen en gebruik wilt maken van deze regelingen, dan adviseren wij u deze folder door te lezen.

Vorm van hulpverlening

U kunt aanspraak maken op een renteloze lening voor levensonderhoud als aanvulling op het eigen (gezins)inkomen. De uitkering loopt tot de datum waarop het bedrijf of beroep wordt beëindigd met een maximum van 12 maanden. Na bedrijfsbeëindiging kunt u als werkzoekende een beroep doen op de Participatiewet of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsgeschikte gewezen zelfstandigen.

Bij de uitkering wordt rekening gehouden met uw gezinssamenstelling, uw woonkosten en mogelijke premie arbeidsongeschiktheidsverzekering. Indien uw vermogen boven een bepaalde grens ligt is dat van invloed op de vorm van bijstand. Voor de actuele bedragen kunt u bij de ISD terecht.

Inkomen

Uw (gezins)inkomen ligt beneden bijstandsniveau of dreigt dat te raken. U hebt onvoldoende middelen om de periode tot uw bedrijfsbeëindiging te overbruggen en u kunt die middelen ook niet ergens anders krijgen (bijvoorbeeld bij banken). Voor de actuele bedragen kunt u bij de ISD terecht.

Uitvoering

De ISD voert het Bbz uit. Meestal vraagt de ISD om een extern onafhankelijk advies. U kunt blijven ondernemen tot de beëindiging van uw bedrijf.

Hoe dient u een aanvraag in?

Voor een aanvraagformulier kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Onderaan deze folder staat hoe u de ISD Bollenstreek kunt bereiken.

Wanneer ontvangt u een reactie op uw aanvraag?

Als de ISD alle informatie van u heeft ontvangen die nodig is om uw aanvraag te beoordelen, krijgt u binnen 13 weken bericht of u voor de regeling in aanmerking komt.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met de ISD Bollenstreek. De medewerkers zijn ervoor om u te helpen.

Hoe dient u een aanvraag in?

Als u meent aan de voorwaarden voor het Bbz te voldoen, kunt u langskomen bij de ISD bij het spreekuur zelfstandigen. Dat is op dinsdagmiddag in de even weken van 14.00-16.00 uur. Kijk in de agenda van de ISD voor het eerstvolgende spreekuur.

U moet er rekening mee houden dat de ingangsdatum van een uitkering voor levensonderhoud niet eerder kan zijn dan de datum dat u zich bij ons meldt voor een uitkering. Standaard is dit de datum dat u op het spreekuur komt.

Bent u niet in de gelegenheid naar het spreekuur te komen of wilt u zich direct aanmelden? Dan kunt u direct contact opnemen met de ISD Bollenstreek.

Inschrijven bij Werk.nl

Hebt u zich al ingeschreven bij www.werk.nl? Dat is een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering.

Binnen hoeveel tijd neemt de ISD een beslissing?

Nadat de ISD alle benodigde informatie van u heeft ontvangen, vragen wij een advies aan het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, de FBA Adviesgroep of aan BTBedrijfsadvies. Deze instanties brengen een advies uit aan de ISD over onder meer de levensvatbaarheid van uw bedrijf. De ISD neemt in principe binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

Voorwaarden Bbz

U kunt in de volgende situaties een beroep doen op het Bbz:

 • U wilt een eigen bedrijf beginnen en u ontvangt een werkloosheids- of bijstandsuitkering of u dreigt in een uitkeringssituatie te geraken.
 • U bent al wat langer (tenminste anderhalf jaar) als zelfstandige gevestigd en hebt tijdelijk financiële problemen, èn:
  • Het bedrijf is na de bijstandsverlening levensvatbaar. Levensvatbaar wil zeggen dat uw inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor u en uw gezin en voor de instandhouding van het bedrijf, èn
  • U oefent rechtmatig uw bedrijf uit, èn
  • U werkt of gaat minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf werken, èn
  • Hulp via een bank of een borgstellingsfonds is niet (meer) mogelijk, èn
  • U hebt zelf geen middelen om uw probleem op te lossen.
 • U bent een stoppende of oudere zelfstandige.
Spreekuur zelfstandigen

De ISD Bollenstreek organiseert samen met het Ondernemersklankbord regio Rijnland (OKB) voor inwoners van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen een spreekuur voor zelfstandigen. Tijdens dit spreekuur is een consulent van de ISD en een adviseur van het OKB aanwezig. De adviseur van het OKB is een ervaren oud-ondernemer met veel ervaring en kennis.

Extra informatie

Voor nadere informatie kunt u naast de ISD Bollenstreek ook terecht bij:

Hebt u specifieke vragen over de Besluit bijstandsverlening zelfstandigen? Mail dan naar bbz@isdbollenstreek.nl.