Organisatie

De ISD Bollenstreek is een samenwerkingsverband van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Bij de ISD Bollenstreek kunnen de bewoners terecht voor alle vragen op het gebied van sociale zekerheid en de Wmo.

Ons verzorgingsgebied omvat ongeveer 120.000 inwoners. Ruim 1100 mensen ontvangen een uitkering voor hun levensonderhoud. Wij kennen ongeveer 9.500 mensen die een Wmo-voorziening ontvangen. Bij de ISD Bollenstreek werken ongeveer 115 mensen die dit mogelijk maken.

De ISD is ingericht met drie afdelingen:

 • Het Klant Contact Centrum (KCC). Hier werken consulenten en administratief medewerkers. Bij het KCC kunt u terecht voor al uw vragen/aanvragen over de Participatiewet (PW), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Re-integratie, schulddienstverlening en de Wet inburgering;
 • Het Product Centrum. Hier werken consulenten, administratief medewerkers, medewerkers beleid en kwaliteit. Het Product Centrum behandelt de vragen/aanvragen die niet door het KCC gedaan kunnen worden.
 • De afdeling Bedrijfsondersteuning is verantwoordelijk voor de facilitaire processen van de organisatie.

Naast de drie afdelingen is er een managementteam en een stafafdeling. Onder de stafafdeling valt beleid en juridische zaken, personeel en organisatie, communicatie en secretariële ondersteuning).

Bestuur

Het bestuur van de ISD Bollenstreek beschikt over een algemeen- en een dagelijks bestuur en is een ambtelijke organisatie onder leiding van een directeur.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van de dienst bestaat uit leden die door de raden van de gemeenten worden aangewezen. Momenteel is iedere gemeente vertegenwoordigd door twee wethouders per gemeente.

Samenstelling Algemeen bestuur

Hillegom: De heer J. van Rijn en de heer A. de Jong
Lisse: Mevrouw J.A.C. Langeveld en de heer J.T.A. van Haaster
Noordwijk: De heer D.T.C. Salman en de heer R. ter Hark
Teylingen: De heer A.L. van Kempen en mevrouw M. Volten
Secretaris: De heer R.J. ‘t Jong, directeur van de ISD Bollenstreek

Vergaderdata 2021

Het algemeen bestuur van de ISD vergadert op de vastgestelde data. Deze vergaderingen vinden plaats bij de ISD aan de Hobahostraat 92 te Lisse. De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 16.30 uur.

 • Maandag 29 maart 2021 (gaat niet door)
 • Maandag 28 juni 2021
 • Maandag 1 november 2021
 • Maandag 13 december 2021

Vergaderstukken

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de dienst is aangewezen door en uit het algemeen bestuur.

Samenstelling Dagelijks bestuur

Voorzitter: De heer D.T.C. Salman
Lid/plv. voorzitter: De heer J. van Rijn 
Lid: Mevrouw J.A.C. Langeveld
Lid: De heer A.L. van Kempen
Secretaris: De heer R.J. ‘t Jong, directeur van de ISD Bollenstreek

Het dagelijks bestuur van de ISD vergadert in principe iedere vier weken. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. U kunt wel de agenda's en verslagen inzien.

Vergaderdata 2021

 • Donderdag 14 januari (gaat niet door)
 • Donderdag 11 februari 
 • Donderdag 11 maart 
 • Donderdag 8 april 
 • Donderdag 6 mei (gaat niet door)
 • Donderdag 3 juni
 • Donderdag 1 juli
 • Donderdag 26 augustus 
 • Donderdag 23 september
 • Donderdag 21 oktober
 • Donderdag 18 november
 • Donderdag 16 december 

Vergaderingen

Hier vindt u de verslagen en agenda's van het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek.

Financiële documenten

Hier vindt u de vastgestelde financiële documenten.

Jaarrekening en samenvatting

 Begroting en meerjarenraming

Wet dwangsom en beroep

Als de ISD niet op tijd beslist, kunt u daarvoor een vergoeding krijgen. Dit valt onder de Wet dwangsom en beroep die op 1 oktober 2009 is ingegaan.

Bij te laat beslissen kunt u door een aantal stappen te ondernemen, voor elke dag dat de gemeente te laat is, geld krijgen. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal €1.442,-.

Meer informatie

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de Wet dwangsom en beroep:

 

Missie en visie van de ISD Bollenstreek

Mission statement

De mission statement is een samenvatting van de missie en is als volgt geformuleerd:

‘De ISD Bollenstreek zorgt voor zelfstandige burgers.’

Missie van de ISD Bollenstreek

 • De ISD Bollenstreek is een servicegerichte organisatie die werkzaam is voor de opdrachtgevende gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen). De ISD Bollenstreek doet dit met betrokken en klantgerichte medewerkers.
 • De ISD Bollenstreek ontwikkelt gemeentelijk beleid op het gebied van werk, inkomen en zorg. Na besluitvorming door de gemeenten zorgt de ISD Bollenstreek voor de uitvoering.
 • Het beleid maakt het mogelijk dat de inwoners van de deelnemende gemeenten zelfstandig kunnen deelnemen aan de (lokale) samenleving. Dit is mogelijk, doordat inwoners beschikken over adequate middelen van bestaan, waarbij het verrichten van werk een voorwaardelijke factor vormt en/of beschikken over fysieke hulpmiddelen/voorzieningen die gericht zijn op het zelfstandig leven, wonen en bewegen.

Visie van de ISD Bollenstreek

In de visie staat weergegeven hoe de ISD Bollenstreek zichzelf ziet in relatie tot haar maatschappelijke omgeving en hoe zij daarin optimaal kan functioneren. De visie is:

 • De ISD Bollenstreek is van en voor de ISD Bollenstreek gemeenten.
 • De ISD Bollenstreek staat voor maximale zelfstandigheid van de burgers op het gebied van arbeid, inkomen en zorg.
 • De ISD Bollenstreek is klantgericht, resultaatgericht en levert, in samenwerking met partners, maatwerk.
 • De ISD Bollenstreek voert de opgedragen taken uit met betrokken, professioneel en kwalitatief goed personeel.
 • De ISD Bollenstreek heeft de ambitie een transparante kwalitatief hoogwaardige serviceorganisatie voor de regio Duin- en Bollenstreek te zijn.
Spreekuur directeur

De directeur van de ISD, de heer R.J. (Robert) ’t Jong heeft een spreekuur. Burgers van de ISD-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen) kunnen tijdens het spreekuur terecht voor vragen en opmerkingen over de ISD Bollenstreek.

Het spreekuur gaat op afspraak en vindt plaats aan de Hobahostraat 92 te Lisse.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw Elian Cozijn. Zij is te bereiken via telefoonnummer (0252) 251 512 en per mail via info@isdbollenstreek.nl.

Nevenactiviteiten

Wie zijn topambtenaar bij de ISD Bollenstreek?

Bij de ISD Bollenstreek zijn topambtenaren de directeur, de afdelingshoofden en de controller.

Hoe worden nevenfuncties openbaar gemaakt

De nevenfuncties worden openbaar gemaakt door publicatie op de website.

Overzicht nevenfuncties

Hoofdfunctie Nevenfunctie Organisatie waarbinnen de nevenfunctie wordt vervuld  Beperkingen gesteld aan de uitoefening van de nevenfunctie
Directeur Lid van de Divosa-commissies ISD- en Vakmanschap O.l.v. Divosa Geen
Directeur Lid onafhankelijke bezwaarschriftencommissie Gemeente De Ronde Venen Geen
Directeur Lid onafhankelijke bezwaarschriftencommissie Gemeente Haarlemmermeer Geen
Controller Activiteiten in de entertainmentbranche Zelfstandig ondernemer Geen
Controller Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Gemeente Purmerend Geen