Begeleiding en dagbesteding

De ISD Bollenstreek (handelend namens de gemeenten Hillegom. Lisse, Noordwijk en Teylingen) en de gemeente Katwijk doen de inkoop van deze maatwerkvoorziening begeleiding en dagbesteding volgens de methode van bestuurlijk contracteren.

Controle protocol

Gemeente volgt bij de jaarlijkse controle het landelijk controleprotocol van i-Sociaal Domein/COPRO. Conform de deelovereenkomst dienen aanbieders ieder jaar vóór 1 maart in ieder geval een specifiek voor Gemeente opgestelde verantwoording over het voorgaande jaar te leveren, in lijn met het landelijk controleprotocol, gericht op de juistheid en de rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen en prestaties. Aanbieders met een omzet bij Gemeente voor de Wmo van meer dan EUR 125.000,00 over het voorgaande jaar, leveren voor 1 april de bijbehorende controleverklaring aan. Aanbieders zijn verplicht om mee te werken aan een steekproefsgewijze materiële controle voor de toetsing van de rechtmatigheid.

Beleid gemeente Katwijk

De bepalingen in de overeenkomsten gelden onverkort. Voor het te hanteren controleprotocol dient gebruik te worden gemaakt van het ‘Landelijk accountantsprotocol 2023 financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet’ en het ‘Format Model productieverantwoording Wmo 2023'. Het format en het protocol zijn ook te vinden op de landelijke website: www.i-sociaaldomein.nl.

De verplichting voor het leveren van een controleverklaring geldt bij een omzet van meer dan € 125.000, betrekking hebbend op opdrachten afkomstig van Katwijk. Van aanbieders die niet onder de verplichting vallen, maar die wel gebruik maken van dit landelijke protocol, stelt de gemeente Katwijk het zeer op prijs als dat aan de gemeente kenbaar wordt gemaakt. De stukken kunnen, liefst zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 1 maart voor de productieverantwoording en voor 1 april voor de controleverklaring, gestuurd worden naar: contractbeheerwmo@katwijk.nl 

Beleid ISD Bollenstreek

De bepalingen in de overeenkomsten gelden onverkort. Voor het te hanteren controleprotocol dient gebruik te worden gemaakt van het ‘Landelijk accountantsprotocol 2023 financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet’ en het ‘Format Model productieverantwoording Wmo 2023’. Het format en het protocol zijn ook te vinden op de landelijke website: www.i-sociaaldomein.nl.

De verplichting voor het leveren van een controleverklaring geldt bij een omzet van meer dan € 125.000, betrekking hebbend op opdrachten afkomstig van de ISD Bollenstreek. Van aanbieders die niet onder de verplichting vallen, maar die wel gebruik maken van dit landelijke protocol, stelt de ISD Bollenstreek het zeer op prijs als dat aan de ISD Bollenstreek kenbaar wordt gemaakt. De stukken kunnen, liefst zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 1 maart voor de productieverantwoording en voor 1 april voor de controleverklaring, gestuurd worden naar: contractbeheerwmo@isdbollenstreek.nl 

De ISD Bollenstreek voert daarnaast steekproefsgewijs materiele controle uit voor de toetsing van rechtmatigheid.

Verantwoording 2023

Alle benodigde informatie vindt u op de website I-sociaaldomein.nl.

Deelovereenkomsten

Na het doorlopen van de procedure van de COB-overeenkomst tekenen de aanbieder en de aanbestedende dienst de deelovereenkomst. De ISD Bollenstreek / gemeente Katwijk behoudt zich het recht voor voordat zij een deelovereenkomst met de aanbieder tekent en gedurende de looptijd van de overeenkomst te controleren of genoemde uitsluitingsgronden daadwerkelijk niet op de aanbieder van toepassing zijn dan wel de aanbieder nog steeds voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen.

Deelovereenkomst Begeleiding

Hieronder vindt u een inzagemodel van de deelovereenkomst begeleiding en de bijbehorende addenda.

Deelovereenkomst documenten

Evaluatiedocumenten

Voor deelname aan de nieuwe COB- en Deelovereenkomst voor de Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden van de gemeente Katwijk verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente Katwijk, via contractbeheerwmo@katwijk.nl

Lijst aanbieders

Het document bevat een overzicht van de partijen die momenteel zijn gecontracteerd voor het leveren van de maatwerkvoorziening Begeleiding en dagbesteding.

Lijst met aanbieders 2024 begeleiding en dagbesteding

Facturatie iWmo

De ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk werken met het iWmo berichtenverkeer. In het Wmo-berichtenverkeer wisselen partijen informatie uit over de producten en diensten die worden geleverd.

Algemene informatie over het werken met iWmo-standaarden is terug te vinden op de website: www.istandaarden.nl

Kadernota

Bollenstreek

In de kadernota Wmo 2015-2018 hebben de Bollenstreekgemeenten een beleidskader geschetst dat de koers bepaalt voor de herinrichting van maatschappelijke ondersteuning en de uitbreiding met de AWBZ-taken waar de gemeente de komende jaren verantwoordelijk voor wordt. In deze beleidsnota worden de kaders verder uitgewerkt en wordt een aantal keuzes gemaakt met betrekking tot de uitvoering.

Katwijk

Gemeente Katwijk maakte een eigen kadernota, conform de subregionale bestuursopdracht uitbreiding Wmo Duin- en Bollenstreek.

Melding calamiteit en geweldincident

Op grond van artikel 3.4 van de Wmo 2015 zijn aanbieders verplicht om calamiteiten en/of geweldsincidenten te melden aan de toezichthouder.

Voor de gemeente Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk is het toezichthouderschap ondergebracht bij de GGD. Mocht er bij de uitvoering van de maatwerkvoorziening sprake zijn van een calamiteit en/of geweldsincident dan dient u dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen te melden bij de toezichthouder. Dit kan via wmo-secretariaat@ggdhm.nl. ISD Bollenstreek dient hierbij ook op de hoogte te worden gesteld van de melding door de zorgaanbieder.

In onderstaand document van de GGD vindt u meer informatie over het proces dat start na een melding.

Gemeente Katwijk

Mocht er sprake zijn van een calamiteit of geweldsincident waarbij een cliënt van de gemeente Katwijk betrokken is geweest dan dient u dit te melden bij de toezichthoudende ambtenaar van de gemeente Katwijk. Dit kan door te mailen naar: toezichthouderwmo@katwijk.nl

Overlegtafel

Het bestuurlijk contracteringstraject kent een zogenoemde fysieke overlegtafel en een zogenoemde virtuele overlegtafel.

 Aan de fysieke overlegtafel geven gemeente en ISD, aanbieders, ketenpartners en inwonervertegenwoordigers samen inhoudelijk vorm aan de taken die moeten worden uitgevoerd en de condities waaronder. Omdat er veel belanghebbenden zijn, is het niet mogelijk om met iedereen rond de tafel te zitten. Om deze reden is op basis van een aantal criteria, waaronder doelgroep en relatieve omvang, een keuze gemaakt uit de deelnemende aanbieders, ketenpartners en inwonervertegenwoordigers om deel te nemen aan de ‘fysieke overlegtafel’. Het doel van de fysieke overlegtafel is dat samen tot overeenstemming wordt gekomen over de inhoud en beheer van zogenoemde deelovereenkomsten.

Voor de overlegtafel staan de volgende data gepland:

 • Donderdag 4 april 2024 (verplaatst naar 27 mei)
 • Maandag 27 mei 2024
  14.00 tot 15.00 uur
 • Donderdag 19 september 2024
  14.00 tot 16.00 uur

Agenda en verslagen

De agenda voor het overleg wordt tijdig gepubliceerd op de website.

2023

2022

De verslagen van de Fysieke Overlegtafels vóór 2020 kunnen bij de ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk worden opgevraagd. U kunt hiervoor een verzoek indienen via aanbesteding@isdbollenstreek.nl.

Suggesties?

Aanbieders, die tot de virtuele overlegtafel behoren en het idee hebben dat zij onvoldoende en/of niet op tijd op de hoogte worden gesteld van relevante ontwikkelingen, verzoeken wij uitdrukkelijk om dit bij ons te melden. Wij kunnen dan kijken wat wij er aan kunnen doen om dat te verbeteren. Reacties kunnen gestuurd worden naar het volgende mailadres: aanbesteding@isdbollenstreek.nl.
Wilt u bij het onderwerp aangeven of het betreft:

 • een reactie op een concept deelovereenkomst;
 • een nieuw idee/voorstel;
 • (een) overige opmerking(en).

Alle documenten in dit inkoopproces zijn in principe openbaar. Ook uw reactie, nieuw idee of opmerking(en) zijn openbaar. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat in uw mail aangeven.
Informatie, die van belang is, dan wel kan zijn voor de uitvoering door aanbieders van de diverse deelovereenkomsten, is hier ook te vinden.

Toelatingsprocedure

De bestuurlijke contractering bestaat allereerst uit het aangaan van de zogenoemde COB-overeenkomst. Deze overeenkomst regelt – kort gesteld – de manier waarop wij in het kader van de bestuurlijke contracteren met elkaar communiceren, overleggen en besluiten (COB). Heeft u interesse? Dan leest u hieronder meer informatie over de verschillende stappen in de toelatingsprocedure. De hieronder toegelichte procedure geldt voor begeleiding en dagbesteding.

De procedure staat open voor alle organisaties die aan de voorwaarden uit de COB-overeenkomst voldoen en deze ondertekenen.

Stap 1:Het lezen van de introductie begeleiding voor potentiële aanbieders

In het document Introductie begeleiding voor potentiële aanbieders wordt een inleiding gegeven over de basisvoorwaarden voor de maatwerkvoorziening en een omschrijving van begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding). Aanbieders kunnen deze informatie gebruiken om te bepalen of hun dienst behoort tot de maatwerkvoorziening en of zij de procedure willen starten om toegelaten te worden tot het inkoopnetwerk.
Let op: de contracten, kwaliteitseisen/vakbekwaamheidseisen en uitvoeringsregels zijn leidend. U dient over een goedgekeurde certificering of handboek te beschikken.

Stap 2: Het kennismakingsgesprek

Wanneer u na het lezen van de introductie overtuigd bent dat uw dienst past binnen de maatwerkvoorziening en dat u voldoet aan de basisvoorwaarden dan kunt u een mail sturen naar aanbesteding@isdbollenstreek.nl. Aan u wordt gevraagd eerst uw certificering of handboek in te sturen. Nadat dit is goedgekeurd, wordt  met uw organisatie een informatief kennismakingsgesprek ingepland.

Stap 3: Ondertekening documenten

Na het kennismakingsgesprek kunt u, indien u voldoet aan de basisvoorwaarden en uw dienst past binnen de maatwerkvoorziening, de COB-overeenkomst rechtsgeldig (laten) ondertekenen en digitaal op sturen naar aanbesteding@isdbollenstreek.nl.

Naast de rechtsgeldig ondertekende COB-overeenkomst dient u een rechtsgeldig ondertekende Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in te dienen. Middels ondertekenen van het UEA verklaart u onder andere dat de in het document benoemde uitsluitingsgronden niet op uw organisatie van toepassing zijn. Sinds 1 juli 2016 vervangt het UEA het Nederlands model Eigen Verklaring.

Daarnaast dient u een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel in te dienen. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

U voegt in uw e-mail naar aanbesteding@isdbollenstreek.nl (o.v.v aanmelding aanbieder) de volgende drie documenten toe:

 1.  COB-overeenkomst (rechtsgeldig ondertekend)
 2. UEA (rechtsgeldig ondertekend)
 3. Uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal zes maanden oud)

Hier vindt u de definitieve versie van de COB-overeenkomst en het UEA:

Stap 4: Toelating inkoopnetwerk

Er zijn twee momenten per kalenderjaar dat nieuwe aanbieders kunnen toetreden tot het inkoopnetwerk, 1 februari en 1 juli. De toelatingsprocedure neemt enige tijd in beslag. Het advies is om tijdig te starten, zodat uw organisatie op de gewenste datum kan toetreden. Voor toetreding per 1 februari betekent dit dat u zich voor 15 september het jaar daarvoor dient aan te melden en voor toetreding per 1 juli betekent het melden voor 1 april van dat jaar.

De rechtsgeldigheid van de COB-overeenkomst treedt pas in werking nadat een aanmeldende aanbieder van de ISD Bollenstreek / de gemeente Katwijk een positief toelatingsbesluit heeft ontvangen. Bij definitieve toetreding ontvangt u een volledig ondertekend exemplaar van de COB-overeenkomst retour.

Na het doorlopen van bovengenoemde toelatingsprocedure kan tot ondertekening van de deelovereenkomst worden overgegaan. Meer informatie over de deelovereenkomst(en) kunt u lezen onder het kopje Deelovereenkomsten.

Werkafspraken

De werkafspraken behoren bij de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding. In deze werkafspraken wordt een nadere uitwerking gegeven van de gemaakte afspraken in de diverse overeenkomsten en aanvullende afspraken. De werkafspraken worden in samenspraak tussen de aanbieders en de gemeente opgesteld.