Wet inburgering - voor professionals

Vanaf 1 januari 2022 zijn mensen die inburgeringsplichtig zijn in Nederland aangewezen op de gemeente om ze daarbij te ondersteunen. De ISD Bollenstreek voert deze ondersteuning uit voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen.

Start inburgering

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) stelt in het asielzoekerscentrum (AZC) de inburgeringsplicht vast. Dan start de voorinburgering, waardoor de inburgeringsplichtige voorbereid wordt op wat hij kan verwachten. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voert de voorinburgering uit.
Inwoner van de gemeente (alleen voor gezins- of overige migranten). Als een gezins- of overige migrant gaat wonen in één van de ISD gemeenten, dan moet hij zelf zo snel mogelijk naar het gemeentehuis om zich in te schrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). Na inschrijving volgt binnen 4 weken een gesprek met een consulent van de ISD Bollenstreek. Deze consulent is uw contactpersoon. 

Inwoner van de gemeente (migranten via het AZC) 

Als deze persoon huisvesting krijgt in één van de ISD gemeenten, moet die zich laten inschrijven  in de Basis Registratie Personen (BRP). Vluchtelingenwerk begeleidt bij de eerste stappen en werkt daarbij samen met de ISD Bollenstreek. Na inschrijving volgt binnen 4 weken een gesprek met een consulent van de ISD Bollenstreek. Deze consulent is uw contactpersoon. 

Uitkering (migranten via het AZC)

Als een uitkering nodig is, dan kan deze aangevraagd worden bij de ISD Bollenstreek. Vluchtelingenwerk helpt daarbij. De ISD Bollenstreek gaat met de aanvraag aan de slag om te kijken of er recht is op een uitkering en bijzondere bijstand. Dat is bijvoorbeeld om meubels te kopen. Een consulent van de ISD Bollenstreek behandelt de aanvraag. Voor alle vragen over de aanvraag of andere ondersteuningsvragen is deze consulent het aanspreekpunt.  Als er recht is op een uitkering, sturen wij u een brief. In die brief staat hoe hoog de uitkering is. Die brief  heet een beschikking.

Financiële ontzorging (migranten via het AZC)

In de beschikking staat de ingangsdatum van de uitkering.  De ISD Bollenstreek betaalt van de uitkering de vaste kosten zoals kosten voor huur, energie en zorgverzekering. Dit heet financiële ontzorging en duurt 6 maanden. Dat staat in de Participatiewet. Een consulent begeleidt tijdens deze periode de inburgeringsplichtige om te zorgen dat hij zelf geldzaken in Nederland kan regelen. Na 6 maanden bekijkt de consulent of de inburgeringsplichtige zelf de betalingen kan doen. Of dat er nog extra ondersteuning nodig is. 

Intake en Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP) (voor alle inburgeringsplichtigen)

Nadat de inburgeringsplichtige is ingeschreven, gaat de contactpersoon met deze persoon in gesprek. De contactpersoon kijkt op basis van de situatie en een leerbaarheidstoets welke onderdelen van de inburgeringsplicht op van toepassing zijn. De contactpersoon kijkt naar de achtergrond, ervaring, persoonlijke situatie en op welk niveau de inburgeringsplichtige de Nederlands taal kan leren. Dit bespreekt de consulent en samen met de inburgeringsplichtige  stelt de contactpersoon het inburgeringstraject vast. Dit is een beschikking en heet het Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP).  De inburgeringsplichtige ondertekent zelf ook dit plan. Vanaf dit moment heeft de inburgeringsplichtige drie  jaar de tijd om het inburgeringstraject af te ronden.

Leerroute (migranten via het AZC)

Daarna volgt de aanmelding bij een taalschool om in een leerroute Nederlands te leren. En activiteiten te ondernemen om mee te doen aan de maatschappij. Dit noemen we participatie activiteiten. Die zijn bedoeld om de inburgeringsplichtige kennis te laten maken met de Nederlandse maatschappij en arbeidsmarkt. Met als doel zo snel mogelijk meedoen in de samenleving.
De leerroute wordt afgesloten door een examen en/of eindgesprek. De inburgeringsplichtige krijgt een diploma of certificaat als hij voldoet aan de eisen. 

Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) (voor alle inburgeringsplichtigen)

In de module arbeidsmarkt en participatie  leert de inburgeringsplichtige hoe de Nederlandse arbeidsmarkt werkt. En hoe hij zich daarop kan voorbereiden. Dit wordt aangevuld met participatie activiteiten. De contactpersoon van de ISD Bollenstreek zorgt voor de aanmelding. Na afronding van deze module volgt een eindgesprek.

Participatie Verklaring Traject (PVT) (voor alle inburgeringsplichtigen)

Door het tekenen van deze verklaring gaat de inburgeringsplichtige akkoord om zich in te zetten. Dat betekent dat hij goed meewerkt aan de inburgering en het meedoen in de Nederlandse samenleving. Vluchtelingenwerk helpt daarbij.

Meewerken aan de inburgering (voor alle inburgeringsplichtigen)

De ISD Bollenstreek informeert de inburgeringsplichtige wat hij van de ISD Bollenstreek mag  verwachten en wat wij van hem. We noemen dat de rechten en plichten. Hierover maken wij afspraken. Als de inburgeringsplichtige de afspraken niet na kan komen, dan is het belangrijk dat hij dit tijdig doorgeeft en waarom dit niet lukt. De ISD Bollenstreek maakt dan nieuwe afspraken. Als de afspraken zonder reden niet worden nagekomen, dan kan dat consequenties hebben.   

Vragen?

Hebt u vragen hierover? Neem dan contact op met de ISD Bollenstreek.