Nieuwsbrief - september 2022

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Managementrapportage vernieuwd

De managementinformatie is vernieuwd en met een aantal gegevens uitgebreid. In de bijlage vindt u per gemeente informatie over de afgehandelde aanvragen inclusief de gemiddelde doorlooptijd, aantal uitkeringsgerechtigden op de 1e van de maand, aantal loonkostensubsidie, aantal actieve voorzieningen Zorg (Wmo en Jeugd Pgb) en het aantal voorzieningen Schulddienstverlening inclusief de bedragen en de energietoeslag.

Dagelijks Bestuur (DB)

De belangrijkste onderwerpen waar het DB de afgelopen maanden over gesproken heeft zijn: jaarstukken 2021 inclusief infographics, begroting 2023, evaluatie en afstemmingsverordening PW/IOAW/IOAZ, de energietoeslag, jaarrapportage gegevensbescherming 2021, vluchtelingenopvang, jaarverslag Cliëntenraad, individuele studietoeslag, loonwaardebepaling, controleverklaring 2021 en accountantsverslag 2021, ondermandaatbesluit uitvoering Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne ISD Bollenstreek, compensatie niet gereden ritten collectief vervoer, halfjaarcijfers 2022, begrotingswijziging 2022-II, cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 (over 2021) en het jaarverslag juridische zaken 2020-2021. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op onze website.

Algemeen Bestuur (AB)

De belangrijkste onderwerpen waar het AB de afgelopen maanden over gesproken heeft zijn: Jaarstukken 2021, Begroting 2023, benoeming leden dagelijks bestuur en benoeming voorzitter en plv. voorzitter dagelijks- en algemeen bestuur. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op onze website.

Nieuw algemeen- en dagelijks bestuur

Als gevolg van de raadsverkiezingen en de nieuwe colleges is de samenstelling van het algemeen- en dagelijks bestuur gewijzigd. Het algemeen bestuur heeft op 14 juli 2022 de leden voor het dagelijks bestuur benoemd en de voorzitter/plv. voorzitter. De samenstelling van het algemeen bestuur is als volgt:

  • de heer de heer J. van Rijn (tevens DB-lid) en A. de Jong (namens Hillegom)
  • mevrouw J.A.C. Langeveld (tevens DB-lid) en mevrouw H. Austie (namens Lisse)
  • de heer D.T.C. Salman (voorzitter en tevens DB-lid) en de heer R. ter Hark (namens Noordwijk)
  • mevrouw E.W.A. Koek (tevens DB-lid) en mevrouw R.G.E. Wietsma (namens Teylingen)
  • de heer R.J. ’t Jong (secretaris/directeur ISD).

Goedkeurende accountantsverklaring over 2021

Het algemeen bestuur heeft op 4 juli 2022 de jaarrekening 2021 formeel vastgesteld. Tijdens deze vergadering heeft de accountant van Verstegen accountants en adviseurs zijn bevindingen toegelicht. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven op zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.
De jaarstukken 2021 inclusief de infographics staan op de website van de ISD.

Begroting 2023 en discussie Zorguitgaven

Het algemeen bestuur heeft op 4 juli 2022 de begroting 2023 formeel en ongewijzigd vastgesteld. De begroting 2023 is tijdig en voor 15 juli 2021 naar de Provincie Zuid-Holland gestuurd. Via een brief hebben we de raden op de hoogte gesteld van het besluit van het algemeen bestuur. Bij de behandeling van de begroting 2023 hebben de gemeenteraden hun gevoelens geuit over de toenemende zorgkosten. Door de invoering van het huidige abonnementstarief en de toenemende vergrijzing blijven de kosten stijgen. In het najaar gaan we met de gemeenteraden en de adviesraden sociaal domein hierover verder in gesprek en komen we met definitieve voorstellen.

Stand van zaken Energietoeslag

Sinds eind maart 2022 kunnen huishoudens die voldoen aan de voorwaarden in aanmerking komen voor de energietoeslag van € 800,- verdeeld over 4 termijnen van € 200,-. Via twee raadsbrieven hebben we de raden van het besluit en de voorwaarden op de hoogte gebracht. Inwoners die op 31 maart 2022 een uitkering van de ISD hadden hebben de energietoeslag automatisch ontvangen. De overige inwoners hebben de energietoeslag via een aanvraag kunnen indienen. De aanvragen komen nog steeds dagelijks binnen. Het Rijk heeft besloten om de energietoeslag te verruimen met € 500,-. Het dagelijks bestuur heeft op 25 augustus 2022 besloten om dit bedrag in twee termijnen van € 250,- uit te betalen. Inwoners die de energietoeslag al toegekend hebben gekregen krijgen deze betaling automatisch. Zij hebben van de ISD begin september daarover een brief ontvangen. Inwoners die op 31 augustus 2022 al het bedrag van € 800,- hebben ontvangen hebben in september de eerste termijn van € 250,- ontvangen. Inwoners waarvan de aanvraag nog niet is afgerond krijgen bij de toekenning meteen het bedrag van € 1300,- verdeeld in 4 x € 200,- en 2 x € 250,-. Deze zes termijnen gelden ook bij nieuwe aanvragen. In de managementrapportage die bij deze nieuwsbrief is toegevoegd vindt u meer informatie over het aantal aanvragen en toekenningen per 14 september 2022 en per gemeente.

Uitbetaling leefgeld vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 zijn we voor HLTSamen verantwoordelijk voor de uitbetaling van het leefgeld aan Oekraïners. De planning is dat we vanaf 1 oktober 2022 ook van Noordwijk de opdracht krijgen om dat uit te voeren. De eerste uitkeringen voor het leefgeld hebben we op 1 juli 2022 gedaan en dat is goed verlopen.

Jaarverslag Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. Jaarlijks maakt de Cliëntenraad een jaarverslag. Hierin staat waar de Cliëntenraad voor staat, wie ze zijn, wat ze gedaan hebben in 2021 en wat hun plannen zijn voor 2022. Dit verslag staat op de website van de ISD.

Afspraken met Provalu over loonwaardebepaling loonkostensubsidie

Voor de hoogte van de loonkostensubsidie is het van belang welke loonwaarde de medewerker heeft. Het UWV bepaalde de hoogte van deze loonwaarde. Recent heeft het dagelijks bestuur besloten dat de arbeidsdeskundige van Provalu de loonwaardebepaling gaat bepalen. Voordeel hiervan is dat de klant sneller geholpen kan worden. In het convenant en de uitvoeringsregels komen afspraken over de gewenste kwaliteitscontroles, die de ISD uitvoert en rapporteert aan het dagelijks bestuur.

Aantal uitkeringsgerechtigden stabiliseert laatste maanden

Zoals uit de managementinformatie blijkt stabiliseert sinds april 2022 het aantal uitkeringsgerechtigden. Ondanks dat er veel vacatures zijn is het voor een groot deel van de doelgroep lastig om een passende
baan te vinden.

Aantal meldingen Vroeg Eropaf stijgt nog niet

Vroegsignalering is één van de manieren om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Maandelijks krijgen wij van onder andere nutsbedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeringen een overzicht met betalingsachterstanden. Tot nu toe blijft het aantal meldingen gemiddeld circa 400 per maand. De hoogste betalingsachterstanden zien we bij woningcorporaties en de zorgverzekeraars. Per maand gaat een consulent van de ISD samen met een vrijwilliger van Humanitas bij 35 huishoudens op huisbezoek. De overige huishoudens krijgen een brief toegestuurd, waarin wij ze hulp aanbieden. Bij circa 25% gaat het om terugkerende meldingen. Door de hoge energiekosten en inflatie verwachten we dat het aantal meldingen toeneemt. We zien dit al bij het toenemende aantal aanvragen en informatieverstrekking vanuit de schulddienstverlening en het Budgetinformatiepunt.

Meelopen

College- of raadsleden die interesse hebben om een dag(deel) bij de ISD Bollenstreek mee te lopen zijn van harte welkom en kunnen dit kenbaar maken via e.cozijn@isdbollenstreek.nl. Op basis van uw interesse stellen wij een programma samen.

Aparte nieuwsbrief voor burgers/ketenpartners

Medio 2021 zijn we gestart met een aparte nieuwsbrief voor onze klanten/burgers uit de ISD gemeenten. Iedereen die zich inschrijft krijgt regelmatig een e-mail met informatie over onder andere de uitkeringen, schulddienstverlening, de Wmo en de dienstverlening van de ISD. Wilt u deze nieuwsbrief zelf ontvangen. U kunt u direct aanmelden.

ISD volgen op Twitter en Facebook

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en ISD-rubrieken.Via @ISDBollenstreek op Twitter en via www.ISDBollenstreek.nl kunt u de ISD vinden. Voor onze Facebookberichten kunt u terecht op Facebookpagina ISD.

Bijlage