Begeleiding

Voor iedereen is het belangrijk om zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving te blijven functioneren. Wanneer u een beperking, chronisch psychisch- of psychosociaal probleem heeft, is dit niet altijd zelfstandig mogelijk.

Download het formulier   Ondersteuningsplan Wmo begeleiding

Niet iedereen is in staat om zelf dingen te regelen waardoor er onvoldoende of geen regie over het eigen leven is. Het gaat dan om zaken als het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Ook kunnen er problemen zijn bij handelingen of vaardigheden die nodig zijn om zelfredzaam te blijven.

De Wmo gaat er vanuit dat u eerst zelf probeert uw problemen op te lossen door een beroep te doen op uw familie en/of (sociaal) netwerk. Er zijn misschien ook nog andere oplossingen denkbaar. Is dit niet mogelijk, dan kan begeleiding helpen. Hierbij maken we onderscheid in dagbesteding (= begeleiding in groepsverband) of begeleiding individueel.

 

Activiteiten van begeleiding

Begeleiding omvat een groot aantal activiteiten die gericht zijn op het behalen van verschillende resultaten. Voor alle vormen van begeleiding geldt dat u keuzevrijheid hebt van welke aanbieder u de begeleiding wilt ontvangen, tenzij vervoer noodzakelijk is. Dan wordt gekeken naar een aanbieder in uw woonplaats.

Begeleiding gericht op:

Ondersteunen bij en opbouwen van sociaal netwerk inwoner
 • Inwoner heeft gezond sociaal netwerk en vervult daar binnen een passende sociale rol
 • Inwoner is in staat een beroep te doen op personen in zijn/haar sociaal netwerk
 • Inwoner kan eigen problematiek in relatie tot Sociale netwerk hanteren
 • Bij bemoeizorg: Inwoner staat open voor opbouw sociaal netwerk
Ondersteunen van de thuisadministratie
 • Overzicht van de administratie/administratie op orde
 • Tijdige betaling van rekeningen
 • Inkomsten en uitgaven in balans
 • Indien aanwezig beheersbaar maken van de schuldenproblematiek (en indien mogelijk in relatie tot de inkomsten: vermindering van de schuldenlast
Ondersteunen bij arbeidsparticipatie/dagbesteding
 • Inwoner heeft een zinvolle dagbesteding
 • Inwoner heeft onbetaald werk met ondersteuning
 • Inwoner heeft onbetaald werk zonder ondersteuning
 • Inwoner heeft betaald werk met ondersteuning
 • Inwoner heeft betaald werk zonder ondersteuning
 • Mantelzorg is niet overbelast
Ondersteunen bij zelfzorg
 • Inwoner is in staat zichzelf te verzorgen
 • Inwoner draagt schone kleding
 • Inwoner ziet er verzorgd uit
 • Inwoner komt afspraken met zorgprofessionals (zoals huisarts, tandarts, medisch specialist) na
Persoonlijk functioneren, gezondheid en welzijn
 • Inwoner brengt structuur aan en voert regie over de dagelijkse bezigheden, regelt zelf en neemt besluiten, plant en voert taken uit
 • Inwoner kan met zijn beperkingen omgaan
 • Inwoner maakt gebruik van het eigen probleemoplossend vermogen
 • Inwoner is trouw aan behandeling
Ondersteunen mantelzorg
 • Mantelzorger is niet overbelast
 • Mantelzorger kan omgaan met de gevolgen van aandoening, stoornis of beperking van inwoner
 • Mantelzorger kent eigen competenties en mogelijkheden en de grenzen daaraan

 

Aanbieders

Er is een lijst met aanbieders die één of meerdere Deelovereenkomsten hebben ondertekend.

Soorten begeleiding

Begeleiding

Begeleiding bestaat uit de volgende categorieën:
•    Begeleiding (regulier en gespecialiseerd)
•    Dagbesteding (regulier en gespecialiseerd)
•    Kortdurend verblijf

Begeleiding (reguliere en gespecialiseerde individuele begeleiding)

Begeleiding bestaat uit activiteiten die zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid. Het doel is dat iemand zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen/functioneren.

Dagbesteding (reguliere en gespecialiseerde dagopvang)

Dagbesteding biedt mensen in de eerste plaats structuur in dag en week en sociale contacten en bezigheden. Voor mensen onder de pensioengerechtigde leeftijd is het bovendien de bedoeling dat het hen zoveel mogelijk in een situatie brengt die te vergelijken is met de werkomgeving van niet-beperkte mensen. Het tweede doel van dagbesteding is ontlasting van mantelzorgers. Door mensen met een beperking delen van de dag buitenshuis op te vangen, is het voor mantelzorgers vol te houden om de rest van de tijd de vaak zware zorglast te dragen.

Voorzieningen via Wet langdurige zorg (Wlz) of zorgverzekeraar

Voor een aantal voorzieningen moet u bij de Wlz of bij uw zorgverzekeraar zijn. De Wlz vergoedt kosten van langdurige medische zorg. Kijk op de site van de Rijksoverheid of op die van uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden.
 

Wie kunnen in aanmerking komen voor begeleiding?

Alle inwoners van de ISD-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen), die als gevolg van een beperking, chronisch psychisch- of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden bij hun zelfredzaamheid of in hun participatie. Voor het ondersteunen bij de hierdoor ontstane belemmeringen kan een beroep op de Wmo worden gedaan. Er is een aantal voorwaarden aan verbonden.

Eigen bijdrage

Voor de begeleiding geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is maximaal € 20,60,- per maand. Hebt u meer Wmo voorzieningen dan betaalt u totaal niet meer dan € 20,60,- per maand. Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, betalen geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt en int deze eigen bijdrage. Meer informatie op de website van het CAK.

Hoe vraagt u begeleiding of een verlenging aan?

U kunt via een meldingsformulier aangeven dat u ondersteuning of een verlenging wenst. Het meldingsformulier en het ondersteuningsplan vindt u bovenaan deze pagina. Bij een verlenging voor begeleiding vragen wij u ook het evaluatieformulier begeleiding in te vullen en mee te sturen.

Evaluatieformulier begeleiding

U kunt de formulieren downloaden en printen. Daarna kunt u ze bij ons inleveren. U kunt de formulieren ook ophalen en inleveren bij Voor ieder 1 van uw gemeente. Voor meer informatie over Voor ieder 1 kunt u terecht op www.voorieder1.nl

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Bij het kopje "hoe kunt u een melding indienen" vindt u alle informatie over het verloop van uw melding.

Wilt u tijdelijk geen hulp/ondersteuning?

De eigen bijdrage is gebaseerd op het abonnementstarief. Dat betekent dat u maandelijks een vast tarief betaalt van maximaal € 20,60,-. Zet u tijdelijk op eigen verzoek uw hulp/ondersteuning stop? Dan blijft u wel uw eigen bijdrage van maximaal € 20,60,- per maand betalen. Alleen bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld langdurige ziekenhuisopname) kan hiervan worden afgeweken. 

Wijzigingen doorgeven

Hebt u al begeleiding en wilt u in natura naar pgb of andersom wijzigen? Vul dan het wijzigingsformulier Wmo begeleiding in.

Wijzigingsformulier Wmo begeleiding