Vervoersvoorzieningen

Vervoer is voor iedereen belangrijk. Wanneer u een beperking, chronisch psychisch- of psychosociaal probleem hebt is het soms moeilijk gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Hierdoor kan het lastig zijn om op een normale wijze sociale contacten te blijven onderhouden. Voor het bezoeken van familie, kennissen, het doen van boodschappen, het maken van een uitstapje bent u aangewezen op andere vormen van vervoer.

Zoveel mogelijk zelf oplossen

Binnen de Wmo wordt er vanuit gegaan dat u eerst zelf probeert uw vervoersproblemen op te lossen door een beroep te doen op uw familie en/of (sociaal) netwerk. Er zijn misschien ook nog andere oplossingen denkbaar.

Kunt u het zelf niet oplossen, dan bestaan er andere vormen van vervoer. Lees de kop "Soorten vervoer".

Voorzieningen via Wet langdurige zorg (Wlz) of zorgverzekeraar

Voor een aantal voorzieningen moet u bij de Wlz of bij uw zorgverzekeraar zijn. Kijk op de site van de Rijksoverheid of op die van uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden.

Eigen bijdrage

Voor het collectief vervoer (de Regiotaxi) betaalt u een tariefbedrag per zone.

Voor de meeste individuele vervoersvoorzieningen geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is maximaal € 19,- per maand. Hebt u meer Wmo voorzieningen dan betaalt u totaal niet meer dan € 19,- per maand. Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, betalen in 2020 geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt en int deze eigen bijdrage. Meer informatie op de website van het CAK.

Voor wie is de vervoersvoorziening?

De voorziening is bedoeld voor alle zelfstandig wonende inwoners van de ISD-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen), die als gevolg van een beperking, chronisch psychisch- of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden bij hun zelfredzaamheid of in hun participatie. Er is een aantal voorwaarden aan verbonden. Ook ouderen die in een verzorgingshuis wonen, kunnen in aanmerking komen voor vervoervoorzieningen.

Soorten vervoer

Er zijn verschillende soorten vervoer.

 • Collectief vervoer
  Collectief vervoer betekent dat u met meer mensen tegelijkertijd reist. Hierdoor is het mogelijk om van deur tot deur te reizen binnen de regio tegen het openbaar vervoer tarief.
  • Binnen de regio is er de Regiotaxi Holland Rijnland. Zij rijden van deur tot deur binnen de regio Leiden tot en met Haarlem.
   De vervoerregio verschilt per gemeente. Meer informatie vindt u in de folder van de Regiotaxi Holland Rijnland. Deze is verkrijgbaar bij de ISD, bij de lokale loketten van Hillegom, Lisse en Noordwijk, het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout en het sociaal team van Teylingen.
  • Vervoer buiten de regio wordt georganiseerd door het landelijke Valys. Voor informatie kunt u terecht bij de ISD.
    
 • Individueel vervoer
  Het kan ook zijn dat u niet met het openbaar vervoer èn niet met collectief vervoer kunt reizen. Dit kan alleen op medisch advies. U kunt dan in aanmerking komen voor een individuele vervoerkostenvergoeding. U ontvangt per kwartaal op declaratiebasis een van te voren vastgesteld bedrag waarmee u met een (rolstoel)taxi, uw eigen auto of een auto van een derde kunt reizen. Hier kunt u het declaratieformulier downloaden.

Uitzonderingen

Het collectief vervoer en het individueel vervoer zijn bedoeld om u binnen onze regio deel te laten nemen aan de maatschappij. Dus voor het onderhouden van sociale contacten (zoals familiebezoek en activiteiten bij verenigingen), maar ook voor het bezoeken van uw huisarts of een arts in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Uitzonderingen zijn er:

 • Als het ziekenhuisbezoek door uw ziektekostenverzekering wordt vergoed. Dan moet u het vervoer via uw zorgverzekeraar regelen.
 • Als u gebruik maakt van de dagbesteding. De ISD betaalt alleen uw vervoer als u een indicatie voor dagbesteding hebt inclusief vervoer.

Andere indiviuduele vervoersvoorzieningen

Naast het collectief vervoer en het individueel vervoer bestaan er ook andere vervoersvoorzieningen zoals een scootmobiel, driewielfiets, aanpassingen aan auto’s etc. Voor meer informatie over deze vormen van vervoer kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.

De bovengenoemde vervoersvoorzieningen vestrekken wij vanuit de Wmo.
In de regio bestaan diverse vervoersalternatieven waar u gebruik van kunt maken.
Er bestaan ook landelijke alternatieven die niet aan en gemeente of regio verbonden zijn.
Voor meer informatie over de regionale - en landelijke vervoersalternatieven kunt u terecht bij het lokaal loket/het sociaal team/het Wmo Adviescentrum van uw gemeente.

Hoe vraagt u een vervoersvoorziening aan?

Via een meldingsformulier vraagt u een vervoersvoorziening aan. Dit meldingsformulier kunt u opvragen en inleveren bij de lokale loketten van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout en het Zorgloket van Teylingen. U kunt het meldingsformulier ook downloaden op de websites.

Wat gebeurt na de aanvraag?

Op onze pagina ‘Een melding indienen' vindt u alle informatie over het verloop van uw melding.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek, kijken op de website van de Regiotaxi Holland Rijnland of van Valys.