Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet uit uw inkomen of vermogen kunt betalen.

Direct aanvragen   Download het formulier

Vormen van bijzondere bijstand

Als er bijzondere bijstand wordt verstrekt, is dit in principe een gift (we noemen dit ‘om niet’). In sommige gevallen verstrekken we de bijzondere bijstand in de vorm van een lening. Dit betekent dat u deze bijstand terug moet betalen.

Bijzondere bijstand moet u aanvragen vóórdat u de kosten maakt. Soms is het niet mogelijk om de aanvraag in te dienen voordat u de kosten maakt. In dat geval moet u de aanvraag indienen binnen één maand nadat u de kosten hebt moeten maken. Let op! Wanneer u de aanvraag niet tijdig indient, kan dit betekenen dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Welke informatie hebben wij nodig?

Of u wel of geen uitkering van de ISD Bollenstreek ontvangt bepaalt welke informatie wij van u nodig hebben.

Voor wie is de bijzondere bijstand bedoeld?

Bijzondere bijstand is er voor iedereen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau die weinig of geen eigen vermogen hebben.

Dus ook voor mensen met een laag salaris of bijvoorbeeld een WAJONG-uitkering of een AOW-uitkering. Van jongeren tot 21 jaar wordt verwacht dat ze eerst een beroep doen op hun ouders (de zogenaamde onderhoudsplicht). Als ook de ouders een laag inkomen hebben, kunnen jongeren tussen de 18 en 21 jaar wel recht hebben op bijzondere bijstand.

Wanneer kunt u gebruik maken van bijzondere bijstand?

U kunt in de volgende situaties een beroep doen op de bijzondere bijstand:

 1. U maakt kosten waarvan u kunt aantonen dat ze noodzakelijk zijn. Bovendien komen de kosten voort uit bijzondere individuele omstandigheden, èn
   
 2. Er is geen voorliggende voorziening waaruit de kosten geheel of gedeeltelijk kunnen worden voldaan, èn
   
 3. U kunt de kosten niet betalen uit uw inkomen, vermogen, individuele inkomenstoeslag of individuele studietoeslag
   
Toelichting bij 1

U maakt de kosten echt en u kunt dat niet uitstellen (waardoor u meer tijd hebt om voor de kosten te reserveren). De vraag of de kosten in uw individuele geval bijzonder zijn is afhankelijk van uw situatie.

Toelichting bij 2

Een voorliggende voorziening is elke voorziening buiten de Participatiewet waarop u aanspraak kunt maken om in de kosten te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan een (aanvullende) zorgverzekering.

Toelichting bij 3

Het gaat hierbij om uw draagkracht. Draagkracht is dat deel van uw inkomen en vermogen dat u moet gebruiken om kosten te betalen. We gaan dan uit van de helft van wat u verdient boven 110% van het minimuminkomen. Draagkracht uit vermogen betekent dat u uw spaargeld moet gebruiken om de kosten te betalen. Niet al uw spaargeld, u mag in de regel een bedrag ter hoogte van één maand uitkering voor gehuwden of een alleenstaande (afhankelijk van uw situatie) behouden. De rest van uw spaargeld moet u gebruiken om in de kosten te voorzien.

Als u van ons een Individuele Inkomenstoeslag hebt ontvangen, gaan wij ervan uit dat u dit bedrag gebruikt om in de bijzondere kosten te voorzien. Dit geldt ook voor de individuele studietoeslag.

Welke kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding?

Sommige kosten worden in ieder geval als niet noodzakelijk beschouwd. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Alimentatieverplichtingen
 • De betaling van een boete
 • Geleden of toegebrachte schade

Ook voorzienbare kosten komen in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking. Voor voorzienbare kosten moet u reserveren van uw inkomen of uitkering. Voorzienbare kosten zijn bijvoorbeeld:

 • Verhuiskosten
 • Baby uitzet
 • Vervanging huisraad
Nieuwe klant

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Als u geen uitkering van de ISD Bollenstreek ontvangt en u hebt het afgelopen jaar geen bijzondere bijstand gekregen, dan hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Een ingevuld aanvraagformulier;
   
 • Een nota of een pro-forma nota. Een pro-forma nota is een schriftelijke raming van de kosten door de leverancier;
   
 • Eventuele informatie over de aard van de bijzondere kosten;
   
 • Een kopie van geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID kaart);
   
 • Een kopie van een verblijfsvergunning (bij niet-Nederlandse nationaliteit);
   
 • Gegevens over uw gezinssituatie;
   
 • Specificaties van inkomsten van u en uw eventuele partner;
   
 • Huur-, kostgeld-, wooncontract;
   
 • Kopieën van alle afschriften van bank- en spaarrekening(en) van de laatste twee volledige kalendermaanden voor de datum van aanvraag van u en uw eventuele partner en uw minderjarige kinderen;
   
 • Bewijsstukken van overige bezittingen van u en uw eventuele partner en minderjarige kinderen. Bijvoorbeeld auto of lijfrenteverzekering of woning in Nederland of het buitenland;
   
 • Bewijsstukken van eventuele schulden.
   

Hoe dient u een aanvraag in?

Als u alle bovenstaande gegevens hebt verzameld kunt u het aanvraagformulier invullen en inleveren bij de ISD Bollenstreek.

Bestaande klant

Als u een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt van de ISD Bollenstreek hebben wij, om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, in ieder geval de volgende gegevens nodig:

 • Een ingevuld aanvraagformulier
   
 • Een pro-forma nota of een nota. Een pro-forma nota is een schriftelijke raming van de kosten door de leverancier
   
 • Eventuele informatie over de aard van de bijzondere kosten
   
 • Een kopie van het meest recente saldo van alle bankrekeningen in uw gezin
Woonkostentoeslag

Soms kunt u van de ISD Bollenstreek (tijdelijk) een woonkostentoeslag (een bijdrage in de huur of hypotheekrente) ontvangen. Dit kan als u door omstandigheden plotseling een veel lager inkomen hebt dan voorheen en een huurwoning bewoont waarvan de huur boven de huurtoeslaggrens ligt. Een woonkostentoeslag is bij terugval in inkomen soms ook mogelijk als u een koopwoning bewoont. Neem voor meer informatie hierover contact op met het Klant Contact Centrum van de ISD.