Algemeen - Schulden

Bent u inwoner van de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen en hebt u financiële problemen? Dan kunt u voor schulddienstverlening terecht bij de ISD Bollenstreek.

Voor wie is schulddienstverlening bedoeld?

Voor alle inwoners van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen, die financiële problemen hebben of dreigen te krijgen en niet (volledig) zelf in staat zijn om dit op te lossen.

Beleidsregels

De gemeenten hebben hun beleid vastgelegd in een beleidsplan.

Startpunt Geldzaken

Hebt u financiele problemen of schulden? Kijk dan op de pagina van 'Startpunt Geldzaken op het geldplan 'Kom uit de geldzorgen'.

Waarvoor kunt u terecht bij schulddienstverlening?

Wanneer u financiële problemen hebt kunt u voor schulddienstverlening terecht bij de ISD Bollenstreek.

 • Informatie en advies
 • Budgetcoaching
 • Betalingsregeling
 • Herfinanciering
 • Het minnelijk schuldregelingstraject met eventueel budgetbeheer
 • De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Informatie en advies

Na het intakegesprek is duidelijk welke financiële problemen u hebt en welke ondersteuning u nodig hebt om uw problemen aan te pakken. Afhankelijk van uw situatie kan het zijn dat u geholpen bent met een of meerdere gesprekken. Tijdens deze gesprekken geven we advies over het opzetten van een goede financiële administratie, het betalen van uw rekeningen en het zelf onderhandelen met uw schuldeisers.

Budgetcoaching

Wanneer u door allerlei problemen uw financiële situatie niet meer volledig in de hand hebt, kunt u mogelijk gebaat zijn bij budgetcoaching. Het doel hiervan is dat u met (deskundige) hulp en persoonlijke begeleiding in de toekomst weer zelfstandig met geld kunt omgaan.

Betalingsregeling

De ISD bemiddelt (wanneer u dat zelf niet kunt) tussen u en de schuldeisers om een betalingsregeling af te spreken. Bij een betalingsregeling wordt de schuld volledig terugbetaald in een vooraf vastgesteld aantal termijnen. Als een betalingsregeling mogelijk is heeft deze voorrang op een minnelijke schuldregeling.

Herfinanciering

Bij herfinanciering worden uw schulden afgelost door het verstrekken van een lening. U betaalt maandelijks aflossing van de lening  aan de bank. Deze lening loopt dan via Kredietbank Nederland. Aan het verstrekken van de lening zijn voorwaarden verbonden.

Minnelijk traject

Een minnelijk traject is een schuldregeling. Als u in aanmerking komt voor een minnelijk traject proberen we met de schuldeisers tot een regeling te komen. Dit heet een minnelijk akkoord.

De consulent schulddienstverlening bemiddelt voor u. We berekenen aan de hand van de door u verstrekte gegevens wat u kunt aflossen aan uw schuldeisers. De duur van een minnelijke schuldregeling is maximaal 36 maanden. In dit traject kunt u verplicht worden gesteld bepaalde zaken zelf aan te pakken.

De ISD Bollenstreek neemt geen schulden over en verstrekt geen leningen. De verantwoordelijkheid ligt gedurende het gehele schulddienstverleningstraject bij uzelf. Een minnelijk traject kan alleen slagen als u en al uw schuldeisers bereid zijn mee te werken aan een schuldregeling.

Het minnelijk traject is geen makkelijk traject. Een lange periode met weinig geld rondkomen valt niet mee. Uw motivatie en doorzettingsvermogen zijn daarom van groot belang voor het slagen en tot een succesvol einde brengen van dit traject.

Wettelijke schuldregeling (WSNP)

Wanneer één of meerdere schuldeisers niet bereid zijn mee te werken is een minnelijk traject niet mogelijk. In dit geval kunt u proberen met de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) uw schulden op te lossen. De ISD maakt namens de gemeente waarin u woont een verzoekschrift op voor een wettelijke schuldregeling. U dient dit verzoekschrift zelf in bij de rechtbank in Den Haag. De rechter oordeelt of u wordt toegelaten tot de WSNP.

In deze wettelijke schuldregeling wordt een bewindvoerder aangesteld die zich inzet om zoveel mogelijk geld op te halen voor uw schuldeisers. Na drie jaar wordt in principe een ‘schone-leiverklaring’ verstrekt. Schulden die dan nog openstaan bij de schuldeisers zijn niet meer opeisbaar.

De wettelijke regeling is een zwaar traject. Elke financiële handeling bent u verplicht te melden aan uw bewindvoerder. Er volgt een postblokkade. Het vonnis wordt gepubliceerd op de site van de rechtbank. Hoewel het een zwaar traject is, kunt u na drie jaar zonder schulden een nieuwe start maken.

Hoe wordt bepaald welke ondersteuning u krijgt?

Na één of meer gesprekken met u, beoordeelt de consulent schulddienstverlening of en op welke wijze u het best geholpen kan worden.

Om dit te beoordelen is een aantal zaken van belang zoals:

 • Uw persoonlijke omstandigheden
 • Uw achtergrondsituatie
 • Uw schulden, de oorzaak van uw schulden en wat hebt u zelf gedaan hebt om dit op te lossen
 • Uw inkomsten en uitgaven
 • Uw vermogen
 • Uw vaardigheden
 • Uw motivatie
 • De spelregels van schulddienstverlening bij de ISD Bollenstreek
 • Wederzijdse verwachtingen
Wat gebeurt er als u zich niet houdt aan de afspraken?

De consulent zet de gemaakte afspraken tijdens ieder gesprek op papier. Aan het einde van het gesprek moet u deze afspraken ondertekenen. Wanneer u zich niet houdt aan afspraken tijdens het traject kan dat betekenen dat u voor 5 jaar wordt uitgesloten van schulddienstverlening.

Wij verwachten dat u zelfstandig zaken regelt. Wanneer dat niet mogelijk is, kan een doorverwijzing plaatsvinden naar een andere hulpverleningsinstantie om u hierbij te helpen.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Er zijn verschillende manieren om u (aan) te melden.

Hebt u alleen een vraag? Dan zijn er twee mogelijkheden:

 • U gaat naar het Lokaal Loket/Zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw gemeente
 • U neemt telefonisch contact met ons op

Mocht dit niet voldoende zijn, dan kunt u vragen om een informatie- en adviesgesprek.

Aanvraag schulddienstverlening

Hebt u meer ondersteuning nodig? Dan kunt u een aanvraag indienen voor schulddienstverlening. Dit kan telefonisch of via het Lokaal Loket/Zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw gemeente.

U vult het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in en voegt kopieën van de gevraagde stukken bij de aanvraag. Wij kunnen de aanvraag alleen behandelen als u het formulier volledig invult en alle gevraagde stukken inlevert.

Heeft de ISD het formulier en de stukken ontvangen dan ontvangt u een bevestigingsbrief en een uitnodiging voor een intakegesprek.

Wanneer u getrouwd bent of er is sprake van een geregistreerd partnerschap, dan moeten u én uw partner aanwezig zijn bij alle gesprekken.

Spelregels schulddienstverlening

Bent u toegelaten tot schulddienstverlening bij de ISD Bollenstreek dan zijn er spelregels. Dit betekent dat u:

 • Zich maximaal moet inzetten om uw schulden af te betalen
 • Bij werkloosheid moet zoeken naar een baan of meer uren moet gaan werken als dat mogelijk is
 • Uw auto in principe moet verkopen
 • Geen nieuwe schulden mag maken
 • Andere problemen die van invloed zijn op uw schulden aan moet pakken of moet hebben opgelost
Meer informatie over schulddienstverlening?

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de volgende sites:

Op deze sites vindt u ook informatie over adviesbrieven, en berekeningen.

Op de website www.huisonderwater.eu kunnen huiseigenaren hun situatie in kaart brengen en vervolgens bekijken welke mogelijke oplossingen er zijn.