Schulddienstverlening

Bent u inwoner van de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen en hebt u financiële problemen? Dan kunt u bij financiële problemen en schulden terecht bij schulddienstverlening van de ISD Bollenstreek.

Hulp en advies

Van een gratis advies gesprek, startpunt geldzaken tot vele andere vormen van ondersteuning.

Gratis adviesgesprek?

Bij de ISD kunt u terecht voor een gratis adviesgesprek bij financiele problemen en/of schulden. Meer weten?

Gratis adviesgesprek

Startpunt geldzaken

U kunt op de website van de ISD Bollenstreek gebruik maken van Startpunt Geldzaken. Via Startpunt Geldzaken kunt u anoniem geldplannen maken en advies krijgen. 

Bent u ondernemer?

De ISD ondersteunt ook ondernemers met schulden. Bent u ondernemer en hebt u schulden en zoekt u ondersteuning? Dan adviseren wij u contact op te nemen met de ISD Bollenstreek. U kunt langskomen bij het inloopspreekuur voor ondernemers. Via telefoonnummer (0800) 95 67 000 of e-mailadres bbz@isdbollenstreek.nl kunt u hiervoor een afspraak maken.  De ISD kijkt of u in aanmerking komt voor een krediet via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) of dat een minnelijke regeling met de schuldeisers mogelijk is. De ISD voert zelf de Bbz uit. Ga voor meer informatie naar de pagina "Besluit bijstandsverlening zeflstandigen".

"Het is eenvoudig om geld te lenen en spullen op afbetaling te kopen. Veel mensen maken hier gebruik van. Helaas kunnen mensen hierdoor in de schulden komen en schulden zijn vaak niet gemakkelijk op te lossen. De schulden stapelen zich op en het lukt niet meer om op eigen kracht uit de uitzichtloze situatie te komen. Dit kan gevolgen hebben voor de werksituatie en het dagelijks leven van mensen. Voor veel mensen in Nederland is dit helaas de dagelijkse praktijk." 

Wat is schulddienstverlening?

Schulden maken gaat snel, schulden oplossen is een stuk lastiger. Lopen uw schulden op? Kunt u de rekeningen niet meer betalen? Hebt u zelf al van alles geprobeerd maar komt u er niet meer uit? Mogelijk kan de ISD u helpen met het zoeken naar de beste oplossing om uw schulden op te lossen of beheersbaar te maken. U kunt zich dan (aan)melden voor schulddienstverlening. De ISD geeft informatie, advies en ondersteuning bij het oplossen of beheersbaar maken van uw financiële problemen.

De ISD kent verschillende activiteiten op het gebied van schulddienstverlening. Dit zijn:

 • Informatie en advies
 • Cursus Omgaan met geld
 • Betalingsregeling
 • Herfinanciering
 • Het minnelijk schuldregelingstraject (waaronder budgetbeheer en saneringskrediet)
 • De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)
Gegevens en toelating

Na het gesprek doet de ISD u een hulpaanbod. Als dit hulpaanbod schulddienstverlening is, vraagt de ISD financiële gegevens van u op bij diverse instanties. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over uw inkomen. Deze gegevens zijn nodig voor het hulpaanbod en het opstellen van een plan van aanpak.

Toelating en plan van aanpak

Na het eerste gesprek ontvangt u een beschikking. Dat is een brief waarin staat of u wordt toegelaten tot schulddienstverlening. Bij de beschikking toelating is een plan van aanpak bijgevoegd. Hierin staat vermeld welke trajecten van schuldhulpdienstverlening worden voorgesteld om u te helpen.

Voor de start van het traject is het belangrijk uw verleden, uw huidige situatie en uw toekomst te bespreken. Als u weet dat er veranderingen komen (bijvoorbeeld verandering in inkomsten/uitgaven) dan meldt u dat direct.

Het kan voorkomen dat u naast financiële problemen ook andere problemen hebt die moeten worden aangepakt. Mogelijke problemen zijn:

 • Verslaving
 • Het ontbreken van een vaste woon- en/of verblijfplaats
 • Psychosociale problemen
 • Relatieproblemen
De trajectbepaling

Aan de hand van het intakegesprek bekijkt de ISD samen met u welk traject het beste bij u past.

Informatie en advies

Als u financiële problemen hebt kunt u mogelijk geholpen zijn met een informatie- en adviesgesprek. Afhankelijk van uw situatie kunnen één of meerdere gesprekken plaatsvinden. Tijdens deze gesprekken krijgt u informatie en/of advies over het opzetten van een goede financiële administratie, het betalen van uw rekeningen, het aanpakken van een probleem en het zelf onderhandelen met uw schuldeisers.

Cursus Omgaan met geld

Wanneer u door problemen uw financiële situatie niet meer volledig in de hand hebt, kan een cursus uitkomst bieden. De ISD geeft in samenwerking met Voor ieder 1 een cursus Omgaan met geld. Het doel hiervan is dat u met (deskundige) hulp en persoonlijke begeleiding weer zelfstandig met geld kunt omgaan. Deelname aan de cursus is een voorwaarde van schulddienstverlening.

Betalingsregeling

De ISD kan bemiddelen tussen u en de schuldeisers om een betalingsregeling af te spreken. Bij een betalingsregeling wordt de schuld volledig terugbetaald in een vooraf vastgesteld aantal termijnen. Als een betalingsregeling mogelijk is heeft deze voorrang op het minnelijk schuldregelingstraject.

Herfinanciering

Bij herfinanciering worden uw schulden volledig afgelost door het verstrekken van een lening. U betaalt een maandelijks aflossing van de lening aan de Kredietbank Nederland. Aan het verstrekken van de lening zijn voorwaarden verbonden.

Het minnelijk schuldregelingstraject

Bij het minnelijk schuldregelingstraject is de ISD bemiddelaar tussen u en uw schuldeisers. Er wordt kritisch met u meegekeken naar uw inkomsten, uitgaven en schulden. Op basis hiervan bepaalt de ISD uw afloscapaciteit. Dat is het bedrag dat u per maand kunt aflossen aan uw schulden.

Na het berekenen van het aflosbedrag zijn er 2 manieren van schuldregelen: saneringskrediet of schuldbemiddeling.

Saneringskrediet
Bij een saneringskrediet krediet wordt (een deel van) de totale schuld afgekocht. De Kredietbank Nederland verstrekt het krediet. U betaalt het krediet in 18 maanden terug aan de Kredietbank Nederland. Voordeel voor u is dat u nog maar één schuldeiser hebt. Aan het verstrekken van het krediet zijn voorwaarden verbonden. Daarnaast moeten alle schuldeisers akkoord gaan met het aflosvoorstel. Gaan de schuldeisers akkoord, dan betekent dit dat u de rest van uw schulden niet meer af hoeft te lossen. Tijdens de 18 maanden dat u het krediet maandelijks aflost, begeleidt de ISD u met uw geldzaken.

Schuldbemiddeling
Bij schuldbemiddeling wordt een aflosvoorstel gedaan aan uw schuldeisers met het verzoek om finale kwijting te verlenen na een periode van 18 maanden. Gaan de schuldeisers akkoord, dan betekent dit dat u na die 18 maanden de rest van uw schulden niet meer af hoeft te lossen. Houdt u zich niet aan de afspraken, dan beëindigt de ISD de schulddienstverlening. U wordt vervolgens voor schulddienstverlening uitgesloten voor een periode van 12 maanden. De schuldeisers herstarten dan de incassoprocedure.

Is uw schuldregeling gestart voor 1 juli 2023? Dan geldt de aflostermijn van 36 maanden. Dit is met uw schuldeisers afgesproken.

Motivatie
Het minnelijk traject is een traject dat niet gemakkelijk is. Om 18 maanden met weinig geld rond te komen valt niet mee. Uw motivatie en doorzettingsvermogen zijn belangrijk voor het slagen en tot een succesvol einde brengen van dit traject. Tijdens het minnelijk traject verplicht u zich maximaal in te zetten om uw schuldensituatie op te lossen/te verbeteren. Voldoet u hier niet aan dan wordt het traject schulddienstverlening afgesloten. U kunt dan gedurende 12 maanden geen gebruik maken van schulddienstverlening. Alleen informatie en advies kan de ISD dan nog voor u inzetten.

Budgetbeheer

Tijdens een schuldregeling is het mogelijk dat de ISD uw inkomen (gedeeltelijk) beheert. De duur van het budgetbeheer is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Budgetbeheer betekent dat uw inkomen (gedeeltelijk) wordt overgemaakt naar de ISD. Als u in een schuldregeling zit, wordt het aflosbedrag gereserveerd voor uw schuldeisers. De ISD kan diverse lasten zoals bijvoorbeeld huur, energie, water en ziektekostenverzekering van uw inkomen betalen. Welke lasten de ISD precies van uw inkomen betaalt, bepalen we in onderling overleg met u. Het restant van uw inkomen maakt de ISD over naar uw bankrekening.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Laten wij u toe tot schulddienstverlening, dan zijn wij verplicht dit te registreren bij het BKR. De melding bij het BKR blijft tot vijf jaar na einddatum geregistreerd staan. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het afsluiten van een lening of hypotheek. Kijk voor meer informatie op www.bkr.nl.

Als u alleen gebruik maakt van ‘Informatie & advies’ en/of de cursus omgaan met geld, doen wij geen melding bij het BKR.

WSNP/dwangakkoord

Soms is een minnelijk schuldregelingstraject niet mogelijk, omdat de schuldeisers niet akkoord gaan met de aflosvoorstellen. In dat geval kan de ISD een verzoekschrift en een verklaring voor de Wsnp opmaken. Hiermee verzoekt u de rechtbank om toegelaten te worden tot het wettelijke schuldsaneringstraject. Daarnaast is het in sommige situaties ook mogelijk een dwangakkoord aan te vragen. Bij toekenning worden de schulden alsnog via bemiddeling van de ISD afgelost.

De rechtbank

De rechtbank beoordeelt of u in aanmerking komt voor het wettelijke schuldsaneringstraject. Om toegelaten te worden moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van uw situatie.

Toegelaten Wsnp en wat dan?

Als u bent toegelaten tot de Wsnp, benoemt de rechtbank een rechter-commissaris en een bewindvoerder. De rechter-commissaris houdt namens de rechtbank de voortgang van uw zaak in de gaten. De bewindvoerder zet in het begin uw situatie nog eens uitgebreid op een rijtje en controleert of u zich aan de regels houdt. De bewindvoerder komt op huisbezoek en bekijkt al uw post die via een postblokkade bij hem binnenkomt. De bewindvoerder is geen hulpverlener. U moet zelf zorgen dat u uw zaken goed op orde hebt en houdt. U blijft bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw maandelijkse rekeningen. De bewindvoerder vult geen formulieren voor u in en geeft u ook geen psychosociale begeleiding. De bewindvoerder kan u wel doorverwijzen naar een hulpverlener.

Houdt u zich voor de vastgestelde termijn aan de regels? Dan krijgt u aan het eind van de periode een ‘schone-lei-verklaring’. Dit betekent dat u de rest van uw schulden niet meer terug hoeft te betalen.

Voorwaarden schulddienstverlening

Bent u toegelaten tot schulddienstverlening bij de ISD Bollenstreek dan zijn er spelregels. Dit betekent dat u:

 • Zich maximaal inzet om uw schulden af te betalen.
 • Bij werkloosheid naar een baan zoeken of meer uren gaan werken als dat mogelijk is.
 • Uw auto mogelijk moet verkopen.
 • Geen nieuwe schulden maakt.
 • Andere problemen die van invloed zijn op uw schulden aanpakt of oplost.

De consulent van de ISD zet tijdens ieder gesprek de met u gemaakte afspraken op papier. Het niet houden aan de gemaakte afspraken tijdens het traject kan betekenen dat we u voor 12 maanden uitsluiten van schulddienstverlening.

Wij verwachten dat u zelfstandig zaken regelt. Wanneer dat niet mogelijk is, kan een doorverwijzing plaatsvinden naar een andere hulpverleningsinstantie om u hierbij te helpen.

NVVK

De ISD Bollenstreek is lid van de NVVK. De NVVK is de brancheorganisatie voor schulddienstverlening en sociaal bankieren. Schuldeisers zijn eerder bereid om afspraken te maken met een organisatie, die lid is van de NVVK.

Meer informatie of vragen?

Andere relevante informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende sites: www.zelfjeschuldenregelen.nl of www.schulden.nl of www.nibud.nl. Op deze sites vindt u informatie over adviesbrieven en berekeningen.

Hebt u nog vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan contact op met de ISD Bollenstreek. De medewerkers van de ISD helpen u graag bij het beantwoorden van uw vragen.

Logo-gecertificeerdNVVKlid-2021